فراخوان دوم: اولویت های پژوهشی سازمان فنی و حرفه ای کشور