• صفحه نخست
  • اخبار
  • فراخوان طرح توسعه فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی ۱۴۰2-۱۴۰1 (طرح شهید وزوایی)

فراخوان طرح توسعه فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی ۱۴۰2-۱۴۰1 (طرح شهید وزوایی)

با عنایت به شروع فراخوان ثبت نام متقاضیان طرح توسعه فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1402-1401 (طرح شهید وزوایی)، دانشجویانی که واجد شرایط مذکور در اطلاعیه پیوست می باشند، تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1401/4/15 (غیر قابل تمدید) اطلاعات و مدارک خود را در سامانه اطلاعاتی بنیاد، به نشانی sina.bmn.ir بارگذاری و ثبت نام نمایند.

راهنمای ثبت نام

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان