فراخوان نام نویسی انجمن های علمی

از کلیه دانشجویان علاقه مند به کاندیداتوری انجمن های علمی  تقاضا می شود جهت نامنویسی به امور فرهنگی واقع در ساختمان عمران تا تاریخ 96/12/07 مراجعه فرمایند.

شرایط  ثبت نام :

1- اشتغال به تحصیل در رشته مربوط

2- عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل های دانشجویی اعم از صنفی، سیاسی، ورزشی و فرهنگی

3- عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده

4- گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی

لازم به ذکر است معدل نیمسال گذشته داوطلب کمتر از میانگین معدل گروه در همان نیمسال نباشد.