فراخوان

دانشجویان عزیز می توانند پیام های خود را به مناسبت روز دانشجو و جنبش دانشجویی در قالب ویدیویی یک دقیقه ای به آدرس ایمیل معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارسال فرمایند به پیام های منتخب جوایز نقدی اهداء     
    می شود.    
          جوایز: 
            نفر اول مبلغ 200 هزار تومان
            نفر دوم مبلغ 150 هزار تومان
           نفر سوم  مبلغ 100 هزار تومان
 
          مهلت آثار : 26 آذرماه 
     ادرس ایمیل :    Culture@sirjantech.ac.ir