فرم های کاربردی برای اعضای هیات علمی

نامدریافت فایل
ثبت اختراع خارجی (Patent)فایل ۱ فایل ۲ فایل ۳
بیمه قراردادهاصدور گواهی پژوهشی بودن قرارداد پژوهشی کاربردیدریافت
نحوه-محاسبه، وصول و صدور مفاصاحساب قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاوردریافت
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی (سال ۱۳۹۳)دریافت
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی (سال ۱۳۹۱)دریافت
نکاتی در خصوص مفاصا حساب بیمه قراردادهای پژوهشی کاربردیدریافت
مالیات قراردادهابخشنامه‌ مالیاتی موضوع ماده ۸۶ قانون اصلاحی مالیات های مستقیمدریافت
بخشنامه مصوبه تعیین نصاب معاملات قانون برگزاری مناقصات سال ۱۳۹۸دریافت
دستورالعمل نحوه هزینه کرد اعتبارات پژوهشی در سال ۱۳۹۹دریافت
شیوه نامه قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوردریافت
مصوبه هیأت وزیران برای معافیت قراردادهای پژوهشی از پرداخت مالیات بر ارزش افزودهدریافت
اساسنامه پارک علم و فناوریدریافت
اصلاحیه آیین نامه فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی + اصلاحیهدریافت
آیین نامه ی طرح های پژوهشی دانشگاه صنعتی سیرجاندریافت
اطلاعیه سخنرانی علمیدریافت
دستور العمل شاخص عملکرد پژوهشی اساتیددریافت
امتیاز بندی پژوهانهدریافت
آیین نامه اجرایی بند ح تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجهدریافت
آیین نامه اجرایی بند ط تبصره ۹ قانون بودجهدریافت
آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمیدریافت فایل ۱ دریافت فایل ۲
آیین نامه ارتقا مصوب سال ۱۳۹۵دریافت
آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمیدریافت
آیین نامه اعتبار پژوهشی اساتیددریافت
آیین نامه انتشاراتدریافت
آیین نامه پسادکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوراندریافت
آیین نامه تاسیس واحدهای پژوهشیدریافت
آیین نامه ترفیع سالیانه اساتیددریافت
آیین نامه تشکیل قطب علمیدریافت
آیین نامه سخنرانی های علمی دانشگاه صنعتی سیرجاندریافت
آیین نامه شورای پژوهشیدریافت
آیین نامه فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمیدریافت
آیین نامه نحوه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکترا و مقالات علمی و پژوهشی و ISI مرتبط با صندوق توسعه ملیدریافت
آیین نامه همایش هادریافت
آیین نامه همایش‌های علمی مصوب دی ماه ۱۳۹۷دریافت
آیین نامه اجرایی سامانه تامین اعتبار پژوهشی (ستاپ)دریافت
آئین نامه دستیار پژوهشیدریافت
آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای پژوهشی در دانشگاه هادریافت
پایش وضعیت قراردادهادریافت
پیشنهادهای استفاده از ظرفیت ماده ۵دریافت
حمایت های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوراندریافت
دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهیدریافت
دستورالعمل فرآیند انعقاد گردش کار و اختتام قراردادهای تحقیقاتی مقدماتی نهاییدریافت
دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشیدریافت
سند الزامات انعقاد قراردادهای پژوهشیدریافت
سند الزامات عقد قراردادهای تحقیقاتیدریافت
سند الزامان هدفمند سازی پایان نامه هادریافت
سند راهبردی دانشگاه جامع محور و کارآفرین (ابلاغیه وزرات علوم)دریافت
شیوه نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمیدریافت
شیوه نامه انتخاب پژوهشگران برتر – ۱۴۰۰دریافت
شیوه نامه انتخاب پژوهشگران برتر استاندریافت
شیوه نامه ثبت همایش در سامانه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)دریافت
شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمیدریافت
شیوه نامه فرصت مطالعاتی داخل کشوردریافت
شیوه نامه فرصت مطالعاتی صنعت اعضای هیات علمیدریافت
شیوه نامه اجرایی میزان حمایت مالی از همایش ها و کنفرانس های معتبردریافت
فرصت مطالعاتی مصوبه هیات امنادریافت
فرم پیشنهاد خرید دستگاه آزمایشگاهیدریافت
فرم پیشنهاد طرح پژوهشیدریافت
فرم خود اظهاری مستندات پژوهانه در سال ….دریافت
فرم داوری پیشنهاد طرح پژوهشیدریافت
فرم درخواست ایمیلدریافت
فرم درخواست برگزاری دوره و کارگاه آموزشیدریافت
فرم درخواست تحویل قطعات اسقاطی انفورماتیکدریافت
فرم درخواست حمایت مالی از همایش ها و کنفرانس هادریافت
قالب گزارش نهایی طرح تحقیقاتیدریافت
گرنت فناوریدریافت
ماده ۵۶ قانون الحاقدریافت
محاسبه امتیازات پژوهانه سال ۱۳۹۸دریافت
مصوبه هیأت وزیران برای ترک تشریفات مناقصه کارهای پژوهشی واگذار شده به دانشگاه هادریافت
مصوبه هیأت وزیران برای کفایت ارائه ضمانت کتبی دانشگاه ها در قراردادهای پژوهشی با دستگاه های اجراییدریافت
نحوه محاسبه امتیازات پژوهشگران برتر دانشگاه ها آذر ۹۷دریافت
نمونه قرارداد تحقیقاتی برون سازمانیدریافت
نمونه قرارداد حق التحقیق داخلیدریافت
نمونه قرارداد خدماتی دانشگاه داخلیدریافت
دستورالعمل فرآیند انعقاد گردش کار و اختتام قراردادهای تحقیقاتی مقدماتیدریافت
فرم تسویه حساب هزینه کرد پژوهانه اعضای هیات علمیدریافت
فرم ارائه ی ایده های نوین و کاربردی دانشجویاندریافت
فرم تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی (جدید)دریافت
فرم گزارش نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمیدریافت
فرم خوداظهاریدریافت
فرم ترفیع سالیانه اساتید (پایه سالیانه)دریافت
فرم اطلاعات پژوهشی-گرنتدریافت
جدول هزینه کرد گرنت پژوهانهدریافت
فرم تسویه حساب هزینه‌کرد گرنت پژوهشیدریافت
فرم علم سنجی دانشگاه صنعتی سیرجان (پایه های تشویقی)دریافت
فرم علم سنجی دانشگاه صنعتی سیرجان (ارتقاء و تبدیل وضعیت)دریافت