فرم ها و آیین نامه های دانشجویی

نامدریافت فایل
ثبت اختراع خارجی (Patent)دریافت
آیین نامه حمایت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشددریافت
آیین نامه ی طرح های پژوهشی دانشگاه صنعتی سیرجاندریافت
شیوه نامه انتخاب پژوهشگر و فناور برتر اعضای هیات علمی و دانشجویان در سال ۱۴۰۰دریافت
آیین نامه سخنرانی های علمی دانشگاه صنعتی سیرجاندریافت
آئین نامه دستیار پژوهشیدریافت
ستاپدریافت
سند الزامات هدفمند سازی پایان نامه هادریافت
شیوه نامه انتخاب پژوهشگران برتر استاندریافت
فرم حمایت ایده های دانشجوییدریافت
نحوه محاسبه امتیازات پژوهشگران برتر دانشگاه ها آذر ۹۷دریافت