قابل توجه متقاضیان استفاده از سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان در نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

دانشجویان کارشناسی روزانه ورودی سال های ۱۴۰۰-۱۳۹۹-۱۳۹۸-۱۳۹۷ (دختر و پسر)

دانشجویان کارشناسی شبانه ورودی سال های ۱۴۰۰-۱۳۹۹-۱۳۹۸-۱۳۹۷ (دختر)

دانشجویان کارشناسی ارشد روزانه ورودی ۱۴۰۰ (دختر و پسر)

دانشجویان کارشناسی ارشد شبانه ورودی ۱۴۰۰ (دختر)

با توجه به برگزاری کلاس های آموزشی دانشگاه به صورت حضوری در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، بدینوسیله به اطلاع دانشجویان متقاضی استفاده از سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان می رساند که مهلت ارائه درخواست سرای دانشجویی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در صورت ظرفیت خالی، به سایر دانشجویان روزانه و شبانه ورودی های دیگر بر حسب اولویتی که در اطلاعیه بعدی از سوی امور دانشجویی دانشگاه اعلام خواهد شد سرای دانشجویی تعلق خواهد گرفت.

مراحل ثبت درخواست:

مراجعه به پرتال دانشجویی – انتخاب گزینه امور دانشجویی – انتخاب گزینه امور خوابگاه ها – ثبت درخواست خوابگاه – درج پیام درخواست شما در حال بررسی می باشد.

توجه:

  • مهلت تعیین شده مذکور قابل تمدید نخواهد بود.
  • درخواست های دارای شرایط لازم پس از بررسی و تأیید توسط اداره امور خوابگاه، در پورتال دانشجویی قابل رویت خواهد بود.
  • در اطلاعیه های بعدی امور دانشجویی نحوه تعیین خوابگاه و انتخاب اتاق اطلاع رسانی خواهد شد.

منتظر اطلاعیه های بعدی امور دانشجویی دانشگاه باشید.

امور دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان