قابل توجه کلیه دانشجویان رشته مکانیک متقاضی اخذ درس کاراموزی در تابستان ۹۲

  • لیست اسامی و گروه بندی دانشجویان مهندسی مکانیک جهت اخذ درس کاراموزی ۱و۲ در نیمسال ۹۱۳ به شرح پیوست اعلام می گردد.
  • لازم به ذکر است جهت انتخاب واحد درس کاراموزی هر دانشجو موظف به انتخاب گروه اعلام شده می باشد و قبل از شروع دوره کاراموزی جهت هماهنگی به استاد کاراموزی خود مراجعه نماید.
  • چنانچه دانشجو شرایط اخذ درس کاراموزی (حد نصاب واحد مورد نیاز ) را کسب ننماید هر چه سریعتر به دفتر بخش گزارش نماید. در غیر این صورت عواقب آن بعهده دانشجو است.
  • مهلت انتخاب واحد کاراموزی ۲۴/۴/۹۲ الی ۲۶/۴/۹۲ می باشد.

کاراموزی ۱

کد درس: ۲۲۱۱۶۰۲ (نیم واحدی)

گروه۱ (دکتر اکبر جعفری)

شماره دانشجویینام و نام خانوادگیردیف
۸۹۲۲۲۱۳۲۲۰سعیده حسینی
۸۹۲۲۲۱۳۲۰۶ناهید امین پور
۸۹۲۲۲۱۳۲۵۲فاطمه مرادی رئیسی
۸۹۱۲۲۱۳۱۶۹پروانه زارع
۸۹۲۲۲۱۳۲۲۵فائزه دادور
۹۰۱۲۲۱۳۱۱۵محمد تشکریان
۸۹۲۲۲۱۳۲۴۷علی کاکوئی
۸۹۱۲۲۱۳۱۷۱محمد رضوی فرد
۸۹۱۲۲۱۳۱۱۱سعیدرضا بیدار
۸۹۱۲۲۱۳۱۱۴محمد پورجعفرآبادی

گروه۲(دکتر نسرین امینی زاده)

شماره دانشجویینام و نام خانوادگیردیف
۸۹۱۲۲۱۳۱۰۸محمد امیدی
۹۰۱۲۲۱۳۱۲۴علی اصغر خارستانی
۹۰۱۲۲۱۳۱۵۷امیر حسین مختاری
۹۰۱۲۲۱۳۱۵۱هادی کشاورز
۸۹۱۲۲۱۳۱۵۵ویدا محمدی
۸۹۱۲۲۱۳۱۵۱حسین قاسمی نژاد
۸۹۲۲۲۱۳۲۱۳محمد پورفریدونی
۸۹۱۲۲۱۳۱۴۸حمید عسکری
۸۹۱۲۲۱۳۱۱۵پوریا پورشهسواری
۸۹۱۲۲۱۳۱۳۰ناهید دهقانی فیروزآبادی

گروه۳ (محمد رضا مفیدی)

شماره دانشجویینام و نام خانوادگیردیف
۹۰۱۲۲۱۳۱۲۹علی داوری
۹۰۱۲۲۱۳۱۰۳وحید آزادی
۹۰۱۲۲۱۳۱۵۸غلامحسین مرادی
۹۰۱۲۲۱۳۱۴۵حامد قاسمی
۸۹۱۲۲۱۳۱۳۱پوریا رالهی
۸۹۱۲۲۱۳۱۳۹مهدی سلیمانی فرد
۹۰۱۲۲۱۳۱۲۵رضا خدامی
۹۰۱۲۲۱۳۱۲۶معین خراسانی
۸۹۱۲۲۱۳۱۳۶محمد رضا زارع
۸۹۱۲۲۱۳۱۳۷مجتبی زمانیان

گروه۴(محمد حسینی)

شماره دانشجویینام و نام خانوادگیردیف
۸۹۱۲۲۱۳۱۴۴محمد حسین صابریان
۸۹۱۲۲۱۳۱۵۷محمود مرادی
۸۹۲۲۲۱۳۲۰۹ابراهیم برزگری
۸۹۱۲۲۱۳۱۵۶حمد رضا مددی زاده
۸۹۲۲۲۱۳۲۵۵رضا معین الدینی
۸۹۱۲۲۱۳۱۶۰سعید موسی پور
۸۹۲۲۲۱۳۲۱۰حسین بهرمن
۹۰۱۲۲۱۳۱۱۶بهنام جمالی
۸۹۱۲۲۱۳۱۴۱حمید شفیعی
۸۹۱۲۲۱۳۱۴۳علی شهبازی ثالث

گروه۵ (مسعود خالقی)

شماره دانشجویینام و نام خانوادگیردیف
۹۰۱۲۲۱۳۱۱۷محمدامین حاج محمد
۹۰۱۲۲۱۳۱۲۷محمد رضا خشتی
۸۹۲۲۲۱۳۲۳۹اسماعیل صفی جهانشاهی
۸۹۲۲۲۱۳۲۱۸علی حسنی
۸۹۲۲۲۱۳۲۱۶امیر حاجی ابولی
۸۹۱۲۲۱۳۱۵۸وحید مقبلی
۸۹۱۲۲۱۳۱۳۳رضا روح الامینی
۸۹۱۲۲۱۳۱۶۳سید امین نقیب القرا
۸۹۱۲۲۱۳۱۶۶رضا یزدانیان
۸۹۱۲۲۱۳۱۵۳احمد لطفی خورسندی

گروه۶(دکتر محمد جواد محمودابادی)

شماره دانشجویینام و نام خانوادگیردیف
۸۹۲۲۲۱۳۲۳۴معین شفائی
۸۹۲۲۲۱۳۲۵۳علیرضا مریدی
۸۹۲۲۲۱۳۲۳۸زهرا صفی پور
۸۹۲۲۲۱۳۲۳۶افسانه صادقی
۸۹۲۲۲۱۳۲۰۵الهام امیری
۸۹۲۲۲۱۳۲۵۷اعظم ملکشاهی
۸۹۲۲۲۱۳۲۳۳آزیتا شجاعی
۸۹۲۲۲۱۳۲۰۱الهام آران
۸۹۱۲۲۱۳۱۶۷حمید حسینی رنجبر
۸۹۲۲۲۱۳۲۱۴اصغر جداوی

گروه۷ (مهندس اصلان عباسلو)

شماره دانشجویینام و نام خانوادگیردیف
۸۹۱۲۲۱۳۱۴۹سعید عشایری نسب
۸۹۲۲۲۱۳۲۳۷محمد باقر صفری
۸۹۲۲۲۱۳۲۴۱امیر رضا عطاری
۸۹۲۲۲۱۳۲۴۸رسول کریمی
۸۹۲۲۲۱۳۲۴۹علی لشکری
۸۹۲۲۲۱۳۲۳۶افسانه صادقی
۸۹۲۲۲۱۳۲۵۸حمید منصوری
۸۹۲۲۲۱۳۲۶۱محمد نظریه
۸۹۲۲۲۱۳۲۶۴امید یاراحمدی
۸۹۲۲۲۱۳۲۶۹مجتبی یحیی پور

گروه۸ (مهندس احسان احسائیان)

شماره دانشجویینام و نام خانوادگیردیف
۸۹۲۲۲۱۳۲۲۳محمدرضا حیدریان
۹۰۱۲۲۱۲۹۰۳میلاد کمالی
۹۰۱۲۲۱۲۹۰۴فرزانه کرانی
۹۰۱۲۲۱۳۱۰۱اصغر اخلاق
۹۰۱۲۲۱۳۱۰۷مسعود انصاری
۹۰۱۲۲۱۳۱۰۸سید علی آیتی
۹۰۱۲۲۱۳۱۴۶هادی قاسمی نژاد رایینی
۹۰۱۲۲۱۳۱۴۸سینا قهنویه
۹۰۱۲۲۱۳۱۵۱محمد هادی کشاورز
۸۹۲۲۲۱۳۲۳۰مصطفی رسولی لری
۸۹۲۲۲۱۳۲۱۱مسعود پورجعفر ابادی
۹۰۱۲۲۱۳۱۵۲رامین گندمکار
۹۰۱۲۲۱۳۱۵۹نعیم مهرجویی
۹۰۲۲۲۱۳۲۴۵فرهاد شهبا
۹۰۱۲۲۱۱۳۱۳محمد راسخ
۹۰۱۲۲۱۳۱۲۲محمود حق شناس
۸۹۱۲۲۱۳۱۰۱علی ابراهیم
۸۹۱۲۲۱۳۱۰۳حمیده احمدیان
۸۹۱۲۲۱۳۱۰۵محمد افشاری
۸۹۱۲۲۱۳۱۰۶میثم امیدوار پاریزی
۸۹۲۲۲۱۳۲۰۷علی ایران پاک

کد درس: ۲۲۱۱۲۶۱ (یک واحدی)

گروه۱(فرناز جمادی)

شماره دانشجویینام و نام خانوادگیردیف
۸۷۴۵۷۰۲۰محسن طاهری
۸۸۲۲۲۱۲۲۳۶شهاب الدین منظری توکلی
۸۶۴۵۷۰۲۳حمید سالاری
۸۸۲۲۲۱۱۲۴۰یوسف جعفر اقایی
۸۸۲۲۲۱۲۲۲۰مهتا قانع
۸۸۲۲۲۱۱۲۳۱حامد منظری توکلی
۸۸۲۲۲۱۱۲۲۱مینا شبانی
۸۸۱۲۲۱۱۱۱۸علی رمضانی
۸۸۲۲۲۱۲۲۱۷عزیز سالمی
۸۸۲۲۲۱۲۲۴۲فرزانه خواجویی
۸۷۱۳۲۰۲۱اکبر شیخی
۸۸۱۲۲۱۲۱۳۴رضا موردوئی

گروه۲ (مهندس مهدی آخوندی زاده)

شماره دانشجویینام و نام خانوادگیردیف
۸۸۲۲۲۱۲۲۲۴مصطفی عبدالله پور
۸۸۱۲۲۱۱۱۳۳سید سعید یحیی تاجدار
۸۸۲۲۲۱۲۲۳۸حسن ستاری
۸۸۱۲۲۱۱۱۲۶سید علی عباس زاده
۸۸۱۲۲۱۱۱۲۲ایمان سمیعی
۸۸۱۲۲۱۲۱۰۵رضا اکبری
۸۷۴۴۵۰۰۸محمد جعفر جعفری
۸۸۲۲۲۱۲۲۱۴مرتضی خواجویی
۸۸۱۲۲۱۱۱۱۷ابولفضل رسولی زاده
۸۸۱۲۲۱۱۱۲۱رضا سعیدی
۸۸۱۲۲۱۱۱۳۴دانیال وطنی

گروه۳(حسین یار احمدی)

شماره دانشجویینام و نام خانوادگیردیف
۸۸۱۲۲۱۱۱۲۸خشایار عسکری
۸۸۱۲۲۱۲۱۲۶عیسی طیبی سوق
۸۸۱۲۲۱۳۲۰۲سید رحیم شهیدی
۸۸۲۲۲۱۱۲۰۱وحید ابراهیمی نژاد
۸۸۲۲۲۱۱۲۱۳فرناز حمیدپور
۸۸۲۲۲۱۱۲۳۴نیما ناصری
۸۸۲۲۲۱۱۹۰۳یونس بهرام نژاد
۸۸۲۲۲۱۲۲۰۳ایوب اسلاملو
۸۸۲۲۲۱۲۲۰۵حسام بخشی
۸۸۲۲۲۱۲۲۱۱جعفر جهانشاهی
۸۸۱۲۲۱۱۱۲۳مجید شجاع پور

گروه۴ (مهندس مجید اندایش)

شماره دانشجویینام و نام خانوادگیردیف
۸۸۲۲۲۱۲۲۳۲امین کاظمی نیا
۸۸۲۲۲۱۲۲۳۳زکیه کورکی نژاد
۸۸۲۲۲۱۲۲۳۴حدیث مشایخی
۸۸۲۲۲۱۲۲۴۰علی پیروزی
۸۸۲۲۲۱۲۲۳۱سعید قریه میرزایی
۸۸۱۲۲۱۲۱۰۶حامد بحرینی
۸۷۱۳۱۰۳۲حبیب محمودی
۸۷۱۳۲۰۲۶علیرضا قاضی زاده
۸۸۱۲۲۱۱۱۱۱بهرام حسین پور
۸۸۱۲۲۱۱۱۱۵جمال دیندار
۸۸۱۲۲۱۱۱۱۶علی دینی

کاراموزی ۲

کد درس: ۲۲۱۱۶۰۳   (نیم واحدی)

گروه ۱(فرناز جمادی)

شماره دانشجویینام و نام خانوادگیردیف
۸۹۱۲۲۱۳۱۱۳عمید پور امینایی
۸۹۱۲۲۱۳۱۱۰مرتضی امیری
۸۹۱۲۲۱۳۱۰۲عباس ابراهیمی
۸۹۱۲۲۱۳۱۱۶سعید تاج بخش
۸۹۱۲۲۱۳۱۲۰محمد حسین جوادی
۸۹۱۲۲۱۳۱۲۲سید پویا حسینی
۸۹۱۲۲۱۳۱۲۹یاسر دهقان دولتی
۸۹۱۲۲۱۳۱۳۲محمد رحمانیان کوشککی
۸۹۱۲۲۱۳۱۴۲ابراهیم شکری پور
۸۹۱۲۲۱۳۱۴۶محمد صادق عبداللهی
۸۹۱۲۲۱۳۱۲۱علی حسین خانی

کد درس: ۲۲۱۱۲۶۲   (یک واحدی)

گروه۱ (دکتراکبر جعفری)

شماره دانشجویینام و نام خانوادگیردیف
۸۸۱۲۲۱۱۱۳۲مهدی مهربانی۱
۸۸۱۲۲۱۱۱۲۴محمد صادقی۲
۸۸۱۲۲۱۱۱۱۰محمد شایان فر۳
۸۸۱۲۲۱۱۱۰۸سید مصطفی جعفری زاده۴
۸۸۱۲۲۱۲۱۱۷محمد علی دهقان۵
۸۸۱۲۲۱۲۱۱۱افشین بهمن یار۶
۸۸۱۲۲۱۱۱۲۵احسان ضامنی۷
۸۸۱۲۲۱۲۱۱۵صادق خواجه پور۸
۸۷۴۵۷۰۳۴حسین نصیری فر۹
۸۸۲۲۲۱۱۲۰۶سعید الهی فر۱۰

گروه۲(دکتر نسرین امینی زاده)

شماره دانشجویینام و نام خانوادگیردیف
۸۸۲۲۲۱۲۲۱۹نسرین شول
۸۸۲۲۲۱۲۲۲۰بنفشه صادقی
۸۸۱۲۲۱۲۱۳۷سیده زهرا مصلایی
۸۸۲۲۲۱۱۲۰۲حامد احمدیان
۸۷۴۵۷۰۲۷فرشاد کاویانی
۸۷۱۳۲۰۲۴حسین عسکری
۸۷۴۴۵۰۰۹رسول حاج بابایی
۸۸۲۲۲۱۱۲۲۴روح الله عباس زاده
۸۵۴۵۷۲۴۷سجاد عتیقی
۸۷۱۳۱۰۱۸علی صفاری

گروه۳ (محمد رضا مفیدی)

شماره دانشجویینام و نام خانوادگیردیف
۸۸۲۲۲۱۱۹۰۵محمد ابرهیمی
۸۷۴۴۵۰۳۴امیر حبیبی
۸۷۴۴۵۰۰۷پوریا پور منصور
۸۸۱۲۲۱۱۱۰۳جعفر برومند
۸۸۱۲۲۱۱۱۲۱رضا سعیدی
۸۸۱۲۲۱۲۱۳۶حسین محمودی
۸۸۲۲۲۱۲۲۲۲محسن طالبی پور
۸۸۲۲۲۱۲۲۱۹نسرین شول
۸۸۲۲۲۱۲۲۲۶مهسا عمورضایی
۸۸۲۲۲۱۲۲۳۷ارش نکویی

گروه۴(دکتر محمد حسینی)

شماره دانشجویینام و نام خانوادگیردیف
۸۸۲۲۲۱۲۲۲۱فرهاد صار سعدلو
۸۸۲۲۲۱۱۲۱۱مرتضی حاج حسنی
۸۸۱۲۲۱۲۱۲۴علیرضا شرف پور
۸۸۱۲۲۱۲۱۰۸محمد حسن بلقن ابادی
۸۸۲۲۲۱۱۲۱۸فرهنگ سعیدی
۸۸۲۲۲۱۱۲۲۹فائزه مکی ابادی
۸۸۱۲۲۱۲۱۰۲مهناز اسفندیار پور
۸۸۱۲۲۱۲۱۲۸یوسف عباسی
۸۸۱۲۲۱۱۲۳۲آزاده پور سیاهکوهی
۸۷۴۴۵۰۰۸محمد جعفر جعفری

گروه۵(مهندس مسعود خالقی)

شماره دانشجویینام و نام خانوادگیردیف
۸۸۲۲۲۱۱۲۳۲ساناز موسویان
۸۸۲۲۲۱۲۲۱۵الهه رنجبر توتوئی
۸۸۲۲۲۱۱۲۲۳حسن شیرزادی جهرمی
۸۸۱۲۲۱۱۱۱۶علی دینی
۸۸۲۲۲۱۱۲۳۸حامد اباده ای
۸۸۲۲۲۱۱۲۳۵فاطمه همت پور
۸۸۱۲۲۱۲۱۰۵رضا اکبری
۸۷۱۳۲۰۱۰مهدی بداغی
۸۸۲۲۲۱۲۲۴۰علی پیروزی
۸۸۱۲۲۱۲۱۲۳سعید شرافتی۱۰

گروه۶ (دکتر محمد جواد محمودابادی)

شماره دانشجویینام و نام خانوادگیردیف
۸۸۱۲۲۱۲۱۰۴انسیه اسماعیلی
۸۸۲۲۲۱۱۲۳۷مهدی ابریشم داری
۸۷۱۳۲۰۱۶آمنه حاج ابراهیمی
۸۷۱۳۲۰۰۳مریم ابولی زاده
۸۷۱۳۲۰۱۴مژده توکلی
۸۸۲۲۲۱۱۲۱۶محمد سازور
۸۸۲۲۲۱۱۲۱۹رضا سلیمانی
۸۸۱۲۲۱۲۱۳۳مهدی ملایی
۸۸۱۲۲۱۲۱۰۱مریم ابراهیمی میمند
۸۸۱۲۲۱۱۱۱۵جمال دیندار

گروه ۷ (مهدی آخوندی زاده)

شماره دانشجویینام و نام خانوادگیردیف
۸۸۱۲۲۱۲۱۲۰حامد رئیسی
۸۸۱۲۲۱۲۱۰۶حامد بحرینی
۸۷۱۳۲۰۲۳فرامرز عباسی
۸۸۱۲۲۱۲۱۳۵علی رضا نعمتی
۸۶۴۵۷۰۲۳حمید سالاری
۸۸۱۲۲۱۱۱۱۲بهرام حقیقت نژاد
۸۸۱۲۲۱۲۱۱۴علی محمد حسینی
۸۸۱۲۲۱۱۱۳۰محمد کریمی
۸۸۱۲۲۱۲۱۱۸سعید رحیمی
۸۸۲۲۲۱۳۲۰۱فریده جان آقایی
۸۸۱۲۲۱۱۱۱۱بهرام حسین پور

گروه۸ (اصلان عباسلو)

شماره دانشجویینام و نام خانوادگیردیف
۸۸۱۲۲۱۱۱۱۷ابولفضل رسولی زاده
۸۷۴۵۷۰۲۴رضا عباسی
۸۸۱۲۲۱۱۱۳۴دانیال وطنی
۸۸۱۲۲۱۱۱۲۳مجید شجاع پور
۸۷۱۳۲۰۲۶علیرضا قاضی زاده
۸۸۲۲۲۱۲۲۲۴مصطفی عبدالله پور
۸۸۱۲۲۱۱۱۳۳سید سعید یحیی تاجدار
۸۸۲۲۲۱۲۲۳۸حسن ستاری
۸۸۱۲۲۱۱۱۲۶سید علی عباس زاده
۸۸۲۲۲۱۲۲۱۴مرتضی خواجویی
۸۸۲۲۲۱۲۲۴۱محبوبه خالوئی

گروه ۹ (مهندس احسان احسائیان)

شماره دانشجویینام و نام خانوادگیردیف
۸۷۱۳۲۰۰۷یاسر ایزدی
۸۷۱۳۲۰۱۱محسن برهانی زرندی
۸۷۱۳۲۰۱۵احسان چمن بخشعلی
۸۷۱۳۲۰۲۱اکبر شیخی
۸۷۴۲۴۰۳۱الهام گلستانی
۸۷۴۵۷۰۰۲ناصر اشرف حقیقی
۸۷۴۵۷۰۱۴امین سلاجقه
۸۷۴۵۷۰۱۹محمدرضا صالحی
۸۷۴۵۷۰۲۱محسن طاهری
۸۸۲۲۲۱۲۲۲۹امیر قاسم خانی
۸۸۲۲۲۱۲۲۳۹میلاد ذبیحی نژاد
۸۷۴۵۷۰۲۳محمد طرحانی
۸۸۱۲۲۱۱۱۲۹عبدالله فیروز اردکانی
۸۸۱۲۲۱۱۱۲۰امیرحسین سعادت
۸۸۱۲۲۱۱۱۰۷محسن جعفری
۸۸۱۲۲۱۱۱۰۹شیدا جوینده
۸۷۲۴۲۳۳کوشان شهسواری
۸۶۴۴۵۰۳۱مهدی مرتضوی یزدی
۸۶۴۵۵۰۰۴محمد امین خواجویی
۸۶۴۵۷۰۳۵حسن گلزاری

کد درس: ۲۲۱۱۲۶۲   (یک واحدی)

گروه ۱۰ (حسین یاراحمدی)

شماره دانشجویینام و نام خانوادگیردیف
۸۸۱۴۸۸۱۱هادی جهانشاهی
۸۸۲۲۲۱۲۳۹علی خواجویی نژاد
۸۸۱۲۲۱۱۱۰۴ازاده پور سیاهکوهی
۸۸۱۲۲۱۱۱۱۸علی رمضانی
۸۸۱۲۲۱۱۱۲۲ایمان سمیعی
۸۸۱۲۲۱۱۱۲۷عادل عسکری پور
۸۸۱۲۲۱۲۱۰۹ساره بهرام بیگی
۸۸۱۲۲۱۲۱۲۲احسان زیدابادی
۸۸۱۲۲۱۲۱۳۲حامد محمدی
۸۷۱۳۱۰۱۰محمد خنجری

گروه ۱۱ (مجید اندایش)

شماره دانشجویینام و نام خانوادگیردیف
۸۸۱۲۲۱۲۱۳۴رضا موردوئی
۸۸۱۲۲۱۳۱۰۲پروین رمضان نژاد
۸۸۲۲۲۱۱۲۰۴محمد هادی اسماعیلی
۸۸۲۲۲۱۱۲۱۰سجاد جلال کمالی
۸۸۲۲۲۱۱۲۱۲سعید حسن شاهی
۸۸۲۲۲۱۱۲۱۵حسین رضایی
۸۸۲۲۲۱۱۲۲۲حمید رضا شیبانی
۸۸۲۲۲۱۱۲۲۸سحر کافی
۸۸۲۲۲۱۱۲۳۶رضا یوسفی
۸۷۱۳۱۰۲۸محمد گریکی پور