درباره من

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: شهید باهنر کرمان

تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

  • مبانی جبر
  • جبر
  • ریاضی عمومی 2
  • مبانی علوم ریاضی
  • توپولوژی عمومی
  • آموزش ریاضی
  • تاریخ ریاضیات
  • ریاضی عمومی 3
 
کتاب ها
 •  توپولوژی‌های تعمیم‌یافته و عملگرهای بستار – نوع: تصنیف – وضعیت: چاپ شده – سال: 2022
مقالات

مقالات ژورنالی

 • A Cartesian Closed Subcategory of Topological Molecular Lattices
 •  Cartesian closed subcategories of topological fuzzes
 •  Compactness and Closed Maps in Topological Fuzzes
 •  Compactness and proper maps in the category of generated spaces
 •  Equalizers and Coequalizers in the Category of Topological Molecular Lattices
 •  Equalizers in the categories Fuzz and TopFuzz
 •  Exponentiable objects in some categories of topological molecular lattices
 •  On product stable quotient maps
 •  On Product Stable Quotient Order-homomorphisms
 •  On Some Classes of Quotient Maps in Closure Spaces
 •  On generalized topological molecular lattices
 •  On lattices of monotonic maps and generalized topologies
 •  On topological colimit preserving finite products
 •  Proximity spaces via hereditary classes
 •  Quasihomeomorphisms and meetsemilattice equivalences of generalized topological spaces
 •  Radical Functors in the Category of Modules
 •  Relative compacness and product stable quotient maps
 •  Separation axioms for closure spaces
 •  Some categorical structures of generalized topologies in terms of monotone operators
 •  The category of topological De Morgan molecular lattices
 •  Topological colimit preserving equalizers
 •  on exponentiable soft topological spaces

مقالات کنفرانسی

 • Cartesian Closed Categories of Topological Lattices
 •  Categorical properties of soft topological spaces
 •  Commuting finite limits with topological internal colimits
 •  Equalizers in Some Categories of Topological Lattices
 •  Generalized Categories of Topological Spaces in Terms of Molecular Lattices
 •  Generalized categories of topological spaces
 •  Lattices of monotonic maps and generalized topologies
 •  New forms of the classical separation axioms on closure spaces
 •  On Exponentiable Topological Molecular Lattices
 •  On some classes of product stable quotient maps
 •  On the product stability of topological internal colimits
 •  Proper maps in the category of generated spaces
 •  Radical functors related to radical and coradical classes in the category of modules
 •  Reflection of relative compactness and quotient maps
 •  Separation axioms for generalized topological molecular lattices
 •  Some classes of continuous maps in terms of closure and interior operators
 •  some properties of generalized topological molecular lattices
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
مبانی جبر (S15)
توپولوژی عمومی (S15)
یکشنبه
جبر (N14)
دوشنبه
ریاضی عمومی 3 (S15)
توپولوژی عمومی (S15)
سه شنبه
جبر (N14)
مبانی جبر (S15)
چهارشنبه
ریاضی عمومی 3 (S15)