مبلغ پیش پرداخت دانشجویان نوبت دوم جهت انتخاب واحد ترم 972