درباره من
 • دانشگاه محل فارغ التحصیلی: شهید باهنر کرمان
 • – زمینه های کاری و علایق پژوهشی: طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ و RF
تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

   • الکترونیک آنالوگ
   • آز مدارهای مخابراتی
   • مدارهای مخابراتی
   • کاربردنرم افزارهای مهندسی الکترونیک
   • مدار مجتمع CMOS
   • الکترونیک 3
   • الکترونیک 2
   • مدارهای الکتریکی 1
   • پروژه کارشناسی
   • مدارهای پالس و دیجیتال
   • سیستم های دیجیتال 1
   • کارآموزی
   • آز مدار پالس و دیجیتال
   • فیلتر و سنتز
   • مدارهای الکتریکی 2
   • آز الکترونیک آنالوگ
   • مبانی مهندسی برق 1
طرح درس
کتاب ها
 • معادلات دیفرانسیل: مختصر، مفید – نوع: تالیف – وضعیت: چاپ شده – سال: 2013
 
مقالات

مقالات ژورنالی

 • A 6-GHz capacitively-coupled Colpitts CMOS quadrature voltage controlled oscillator
 •  A CMOS quadrature VCO with optimized Colpitts topology for low-voltage applications
 •  A low-voltage swing-enhanced Colpitts CMOS LC-QVCO based on first-harmonics coupling
 •  A second-harmonic LC-quadrature voltage controlled oscillator with direct connection of MOSFETs’ substrate
 •  Analysis and review of main characteristics of Colpitts oscillators
 •  Design optimization of the complementary voltage controlled oscillator using a multi-objective gravitational search algorithm
 •  Low power differential colpitts injection-locked frequency dividers using 0.18  μm CMOS technology
 •  Low-power Gm-boosted complementary Colpitts LC-VCO/QVCO
 •  Ultra‐low‐phase‐noise CMOS LC quadrature voltage controlled oscillator with Colpitts topology

مقالات کنفرانسی

 • A Low Power 9GHz Divide-by-3 Injection Locked Frequency Divider in 0.18µm CMOS with 15% Locking Range
 •  A New Low-Power and High-Linearity CMOS Bulk-Injection Mixer in $0.13 mu m$ Technology
 •  A low-voltage and enhanced swing differential CMOS Colpitts VCO
 •  Design of Low-Power Differential CMOS LC Voltage Controlled Oscillator using Genetic Algorithm
 •  Linear analysis for the first-harmonic based Colpitts QVCO
 •  new differential Colpitts divide-by-2 injection locked frequency divider
 •  الگوریتم جستجوی گرانشی بهبود یافته و کاربرد آن در بهینه سازی توان نوسانگر کنترل شونده با ولتاژ حلقوی cmos
 •  بهینه سازی طراحی نوسان گر حلقوی Current-Starvedبه کمک الگوریتم جستجوی گرانشی چندهدفه
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
یکشنبه
مدارهای پالس و دیجیتال (SW21)
دوشنبه
مدارهای الکتریکی 2 (S12)
الکترونیک آنالوگ (S11)
آز مدار پالس و دیجیتال (آزمایشگاه مرکزی)
سه شنبه
آز الکترونیک آنالوگ (آزمایشگاه مرکزی)
الکترونیک آنالوگ (S16)
مدارهای پالس و دیجیتال (SW21)
چهارشنبه