درباره من

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه شیراز

تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

 • کارآموزی 2
 • کارآموزی
 • کارآموزی1
 • پروژه تخصصی
 • کاراموزی 2
 • کاراموزی1
 • محاسبات عددی
 • برنامه نویسی کامپیوتر
 • طراحی اجزاء 1
 • مقاومت مصالح 1
 • مقاومت مصالح 2
 • ارتعاشات مکانیکی
 • طراحی اجزاء 2
 • مقدمه ای بر علوم مهندسی
 • دینامیک ماشین
 • روشهای طراحی مهندسی
 • مقاومت مصالح 3
 • استاتیک
 • کاراموزی
 • طراحی اجزا2
 • پایان نامه
 • طراحی اجزا 1
 • پروژه کارشناسی
 •  

کارشناسی ارشد

 • ارتعاشات پیشرفته -ارتعاشات سیستم های ممتد
 • مکانیک محیط پیوسته1
 • روش های انرژی
 • پایان نامه
 • مباحث منتخب در طراحی کاربردی
 • سمینار
 • الاستیسیته
 • تئوری ورق وپوسته
 • ریاضیات مهندسی
 •  
سرپرستی پروژه ها و پایان نامه ها
 • نام دانشجو: میثم عزتی – عنوان پایان نامه: اعمال انواع تئوری های الاستیسته غیر کلاسیک و نظریه پریداینامیک در توسعه معادلات حاکم بر رفتار میکرو/نانو تیرها و ورق ها به همراه بسط و حل معادلات المان محدود – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1391
 •  نام دانشجو: رضا بهاالدینی – عنوان پایان نامه: تحلیل ارتعاشات نانولوله¬ی کربنی یکسرگیردار حامل جریان سیال با لحاظ تئوری-های غیرکلاسیک – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1391
 •  نام دانشجو: محمدرضا کرمی زاده – عنوان پایان نامه: تحلیل پایداری تیرهای کامپوزیتی ویسکوالاستیک تقویت شده با نانولوله های کربنی مسقر بر بستر الاستیک تحت اثر نیروی پیرو و محوری – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1394
 •  نام دانشجو: سیدافشین حسینی – عنوان پایان نامه: تحلیل ارتعاشات و برداشت انرژی از میکرولوله های هوشمند حامل سیال تحت تحریک پایه – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1394
 •  نام دانشجو: میلاد صفی جهانشاهی – عنوان پایان نامه: تحلیل ارتعاشات سنسور جرمی بر اساس تئوری نانوورق های ضخیم ساخته شده از مواد تابعی هوشمند پیزوالکتریک- پیزومگنت – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1394
 •  نام دانشجو: مجید یونسی – عنوان پایان نامه: ارتعاشات آزاد نانوورق دولایه تقویت شده با نانوصفحات گرافنی با بهکارگیری تئوری ورق اصلاح شده دو متغیره گرادیان کرنش غیر محلی – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1396
 •  نام دانشجو: پریسا چهارگنبدی زاده – عنوان پایان نامه: انتشار موج در ورق¬های تقویت شده با نانوتیوب¬های کربنی با استفاده از تئوری گرادیان کرنشی غیرمحلی – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1395
 •  نام دانشجو: امین ده یادگاری – عنوان پایان نامه: تحلیل ارتعاشات تیرهای ساندویچی تقویت شده با نانو لولههای کربنی با حرکت محوری – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1395
 •  نام دانشجو: سمانه صلاحی – عنوان پایان نامه: تحلیل آیروالاستیک تیرساندویچی جداره نازک دوار با هسته¬ی الاستومر مگنتورئولوژیکال و تقویت شده با نانو لوله¬های کربنی – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1396
 •  نام دانشجو: رضا محمدی – عنوان پایان نامه: تحلیل ارتعاشات یک پره چرخان با یک هاب انعطاف‌پذیر تحت بارگذاری آیروترموالاستیک – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1398
 •  
مقالات

مقالات ژورنالی

 • A review of nonlinear aero-thermo-elasticity of functionally graded panels
 •  Aeroelastic analysis of cantilever non-symmetric FG sandwich plates under yawed supersonic flow
 •  Aerothermoelastic behavior of supersonic rotating thin-walled beams made of functionally graded materials
 •  Aerothermoelastic post-critical and vibration analysis of temperature-dependent functionally graded panels
 •  Analytical solution for magneto-thermo-elastic responses of an annular functionally graded sandwich disk by considering internal heat generation and convective boundary condition
 •  Analytical solution for thermomechanical vibration of double-viscoelastic nanoplate-systems made of functionally graded materials
 •  Applicability of continuum based models in designing proper carbon nanotube based nanosensors
 •  Application of R2PSO algorithm in crack detection of functionally graded beams
 •  Application of the Green function method to flow-thermoelastic forced vibration analysis of viscoelastic carbon nanotubes
 •  Biaxial buckling analysis of double-orthotropic microplate-systems including in-plane magnetic field based on strain gradient theory
 •  CHAOTIC AND BIFURCATION DYNAMIC BEHAVIOR OF FUNCTIONALLY GRADED CURVED PANELS UNDER AERO-THERMAL LOADS Read More: http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0218127411028738?journalCode=ijbc
 •  Crack Detection in Functionally Graded Beams using Conjugate Gradient Method
 •  Dynamic stability of fluid-conveying thin-walled rotating pipes reinforced with functionally graded carbon nanotubes
 •  Dynamic stability of viscoelastic nanotubes conveying pulsating magnetic nanoflow under magnetic field
 •  Effects of nonlocal elasticity and slip condition on vibration and stability analysis of viscoelastic cantilever carbon nanotubes conveying fluid
 •  Electromechanical stability analysis of smart double-nanobeam systems
 •  Exact Solution for Dynamic Deflection of Fluid-Conveying Nanotubes Flexibly Restrained at the Ends by Means of Green’s Function Method
 •  Fatigue life prediction of autofrettage tubes using actual material behaviour
 •  Flow-induced and mechanical stability of cantilever carbon nanotubes subjected to an axial compressive load
 •  Flow-induced flutter instability of functionally graded cantilever pipe
 •  Flow-induced vibration and stability analysis of carbon nanotubes based on the nonlocal strain gradient Timoshenko beam theory
 •  Fluid velocity and mass ratio identification of piezoelectric nanotube conveying fluid using inverse analysis
 •  Flutter and divergence instability of supported piezoelectric nanotubes conveying fluid
 •  Forced vibrations of fluid-conveyed double piezoelectric functionally graded micropipes subjected to moving load
 •  Free transverse vibration analysis of orthotropic multi-viscoelastic microplate system embedded in visco-Pasternak medium via modified strain gradient theory
 •  Free vibration analysis of double-viscoelastic nano-composite micro-plates reinforced by FG-SWCNTs based on the third-order shear deformation theory
 •  Free vibration and biaxial buckling analysis of double magneto-electro-elastic nanoplate-systems coupled by a visco- Pasternak medium via nonlocal elasticity theory
 •  Magneto-thermo-elastic response of a rotating functionally graded cylinder
 •  Nanoscale mass nanosensor based on the vibration analysis of embedded magneto-electro-elastic nanoplate made of FGMs via nonlocal Mindlin plate theory
 •  Nonlocal and surface effects on the flutter instability of cantilevered nanotubes conveying fluid subjected to follower forces
 •  Nonlocal divergence and flutter instability analysis of embedded fluid-conveying carbon nanotube under magnetic field
 •  Nonlocal instability of cantilever piezoelectric carbon nanotubes by considering surface effects subjected to axial flow
 •  On dynamics of nanotubes conveying nanoflow
 •  On the Stability of Spinning Functionally Graded Cantilevered Pipes Subjected to Fluid-Thermomechanical Loading
 •  On the size-dependent dynamics of curved single-walled carbon nanotubes conveying fluid based on nonlocal theory
 •  Size dependent stability analysis of cantilever micro-pipes conveying fluid based on modified strain gradient theory
 •  Small-scale effects on the free vibrational behavior of embedded viscoelastic double-nanoplate-systems under thermal environment
 •  Stability analysis of a functionally graded CNT reinforced composite plate integrated with piezoelectric layers subjected to supersonic airflow
 •  Stability analysis of composite thin-walled pipes conveying fluid
 •  Static and Dynamic Stability Analysis of Thick CNT Reinforced Beams Resting on Pasternak Foundation Under Axial and Follower Forces
 •  Strain gradient effects on the thermoelastic analysis of a functionally graded micro-rotating cylinder using generalized differential quadrature method
 •  Structural instability of non-conservative functionally graded micro-beams tunable with piezoelectric layers
 •  Surface effect on the biaxial buckling and free vibration of FGM nanoplate embedded in visco-Pasternak standard linear solid-type of foundation
 •  THERMOMECHANICAL STABILITY ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED THIN-WALLED CANTILEVER PIPE WITH FLOWING FLUID SUBJECTED TO AXIAL LOAD Read More: http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0219455411004154
 •  The Effects of Blood Flow on Blood Vessel Buckling Embedded in Surrounding Soft Tissues
 •  The actual unloading behavior effect on thermo-mechanical stress intensity factor and life of autofrettage tubes
 •  Thermal divergence of supersonic functionally graded plates
 •  Thermo-magnetic analysis of thick-walled spherical pressure vessels made of functionally graded materials
 •  Thermomechanical vibration analysis of FGM viscoelastic multi-nanoplate system incorporating the surface effects via nonlocal elasticity theory
 •  Using the modified strain gradient theory to investigate the size-dependent biaxial buckling analysis of an orthotropic multi-microplate system
 •  Vibration Analysis of Vessels Conveying Blood Flow Embedded in Viscous Fluid
 •  Vibration analysis of functionally graded thin-walled rotating blades under high temperature supersonic flow using the differential quadrature method
 •  Vibration analysis of rotating composite blades with piezoelectric layers in hygrothermal environment
 •  Vibration analysis of single-walled carbon nanotubes conveying nanoflow embedded in a viscoelastic medium using modified nonlocal beam model
 •  Vibration and instability analysis of nanotubes conveying fluid subjected to a longitudinal magnetic field
 •  Wave propagation analysis of inhomogeneous Multi–Nanoplate systems subjected to a thermal field considering surface and flexoelectricity effects
 •  اثر ارتعاشات ژورنال بر روی پروفیل فشار هیدرودینامیک در یک ژورنال بیرینگ ساده
 •  ارتعاشات اجباری میکرو­لوله حامل جریان سیال واقع بر بستر پسترناک تحت نیروی متحرک با در­نظر گرفتن تئوری گرادیان کرنش
 •  بررسی تحلیلی ارتعاشات آزاد ساختارهای مختلف نانولوله های برن نیتریذ تحت تنش اولیه
 •  بکارگیری روش تابع گرین در تحلیل دینامیکی نانولوله حامل سیال تحت نیروی متحرک
 •  تحلیل ارتعاشات اجباری تیر ویسکوالاستیک تحت اعمال ناگهانی نیروی متحرک هارمونیک و جریان جرمی متحرک
 •  تحلیل ارتعاشات تیر یکسرگیردار با لایه‌ی پیزوالکتریک تحت نیروی آیروالاستیک با تحریک پایه
 •  تحلیل ارتعاشات و پایداری میکرولوله‌ی حامل سیال تحت تاثیر میدان‌های حرارتی، الکتریکی و مغناطیسی
 •  تحلیل ارتعاشی نانولوله‌های کربنی حامل سیال با پروفیل جریان لایه‌ای و آشفته
 •  تحلیل استاتیکی و دینامیکی نانو لوله حامل سیال تحت تحریک الکترواستاتیک
 •  تحلیل انتقال حرارت وابسته به زمان میکرولوله محتوی نانوسیال تحت شار حرارتی متغییر با زمان
 •  تحلیل دیسک دوار با مواد مدرج تابعی براساس مدل هدایت حرارتی غیرفوریه تحت میدان الکترومغناطیس
 •  تحلیل فرکانس طبیعی تیر کامپوزیتی چرخان جدار نازک تقویت شده با آلیاژ حافظه‌دار تحت میدان حرارتی یکنواخت
 •  تحلیل پاسخ الکترومکانیک سیلندر دوار پیزوالکتریک با خواص مواد تابعی تحت میدان مغناطیسی و حرارتی
 •  مطالعه عددی تأثیر زبری سطح و تزریق حباب بر ضریب اصطکاک پوسته¬ ای در جریان تیلور-کوئت
 •  کنترل بهینه ی ارتعاشات عرضی تیر ساخته شده از مواد مدرج تابعی با سطح مقطع متغیر
 •  

مقالات کنفرانسی

 • Free vibration analysis of a porous beam under subtangential force
 •  Frequency analysis of a FGM micro-beam subjected to subtangential forces
 •  Thermal Buckling Analysis of Open Circular Cylindrical Shells Reinforced with Single walled Carbon Nanotubes Best on Resting Elastic Foundation
 •  Vibration analysis of a double nano-beam system subjected to subtangential forces
 •  ارتعاشات آزاد میکرو ورق FGM با بکارگیری تئوری تنش کوپل بر روی بستر ویسکوالاستیک و تئوری ورق کیرشهف
 •  ارتعاشات آزاد میکروورق با خاصیت پیزوالکتریک طبق تئوری تنش کوپل و بر اساس تئوری برشی مرتبه سوم ردی
 •  ارتعاشات آزاد ورق‌های کامپوزیتی تحت اثر دما- رطوبت
 •  تحلیل ارتعاشات آزاد تیر جدارنازک دوارتقویت شده با نانولوله‌های کربنی تحت میدان حرارتی یکنواخت
 •  تحلیل استاتیکی و بررسی اثرات اندازه میکرو ورق FGM با خواص وابسته به دما با بکارگیری تئوری تنش کوپل
 •  تحلیل استاتیکی و کمانش میکروورق ساخته شده از مواد هدفمند تابعی طبق تئوری تنش کوپل و بر اساس تئوری ورق میندلین
 •  تحلیل پایداری ورق تقویت شده با نانولوله های کربنی قرارگرفته روی بستر ویسکوالاستیک تحت جریان مافوق صوت
 •  کاربرد تئوری های ورق در تحلیل دینامیکی میکروورق هدفمند تابعی با خواص ویسکوالاستیک و پیزوالکتریک بر روی بستر ویسکوالاستیک
 •  کمانش مکانیکی پوسته های استوانه کوتاه و غیرهمگن تقویت شده با نانولوله کربنی واقع بر بستر الاستیک بر اساس تئوری مرتبه اول تغییر شکل برشی
 •  
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
مقاومت مصالح 2 (S16)
یکشنبه
سمینار (N17)
طراحی اجزاء 1 (N11)
ارتعاشات پیشرفته -ارتعاشات سیستم های ممتد (N11)
دوشنبه
مقاومت مصالح 2 (S16)
سه شنبه
طراحی اجزاء 1 (S13)
ارتعاشات پیشرفته -ارتعاشات سیستم های ممتد (N11)
چهارشنبه