مدیریت آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه برگزار می کند: