مدیریت بودجه، تشکیلات و تحول اداری

مهندس سید فاضل علوی

مدیر بودجه تشکیلات و تحول اداری دانشگاه صنعتی سیرجان

لیسانس مهندسی برق قدرت

تلفن: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۰۳