مراسم معارفه ورودیهای جدید

مراسم معارفه ورودیهای جدید دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ساعت ۱۰ صبح در محل سالن امتحانات برگزار می گردد.