روز
۷:۳۰ – ۹:۳۰
۹:۳۰ – ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
یکشنبه
ریاضی عمومی 2 (N14)
معادلات دیفرانسیل (N13)
دوشنبه
معادلات دیفرانسیل (N13)
ریاضی عمومی 2 (N14)
سه شنبه
ریاضی عمومی 2 (N14)
معادلات دیفرانسیل (N13)
چهارشنبه
معادلات دیفرانسیل (N13)
ریاضی عمومی 2 (N14)