درباره من

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: صنعتی اصفهان

تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

  • مدارهای الکتریکی
  • مبانی برق
  • مبانی مهندسی برق 1
  • آز ماشین های الکتریکی 2
  • آز ماشین های الکتریکی 1
  • ماشین های الکتریکی 3
  • تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2
  • حفاظت و رله
  • آز حفاظت و رله
  • پروژه کارشناسی
  • کارآموزی
  • آز تحلیل سیستمهای قدرت
  • ماشین های الکتریکی 1
  • مدارهای الکتریکی 1
  • تولید انرژی الکتریکی
  • زبان تخصصی
  • ماشین های الکتریکی 2
  • آشنایی با مهندسی برق
  • مبانی مهندسی برق 2
  • زبان تخصصی برق
  • کاربرد نرم افزار متلب در مهندسی برق
  • پایان نامه
 •  

کارشناسی ارشد

  • سمینار
  • پایان نامه
  • رایانش تکاملی

 

طرح درس
مقالات

مقالات ژورنالی

 •  A new index for techno‐economical comparison of storage technologies considering effect of self‐discharge
 •  Application of Shuffled Frog Leaping Algorithm to Long Term Generation Expansion Planning
 •  Implementation of imperialist competitive algorithm to solve non-convex economic dispatch problem
 •  Network flexibility regulation by renewable energy hubs using flexibility pricing-based energy management
 •  Probabilistic transmission expansion planning to maximize the integration of wind power
 •  Reconfiguration‐based probabilistic scheduling of automated grids in view of social–economic boards
 •  Reliability constrained generation expansion planning by a modified shuffled frog leaping algorithm
 •  Reliability-based Probabilistic Wind Power Planning Considering Correlation of Load and Wind
 •  Smart distribution network operation based on energy management system considering economic-technical goals of network operator
 •  برنامه‌ریزی توسعه تولید با استفاده از الگوریتم اصلاح‌شده SFL
 •  برنامه‎ریزی توسعه تولید با در نظر گرفتن برنامه‌های مدیریت سمت تقاضا با استفاده از الگوریتم ABC
 •  روش جدید برای جایابی و تعیین اندازه منابع تولید پراکنده در سیستم‌های توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقالات کنفرانسی

 •  Power system stabilization using brain emotional learning based intelligent controller
 •  Presentation of a New Indicator for Evaluation of Dynamic Voltage Stability
 •  State Estimation Application in Phasor Measurement Placement Considering Contingency Using Differential Evolution Algorithm Based on Pareto Method
 •  سرمایه گذاری نیروگاه های بادی در سیستم قدرت در حضور عدم قطعیت ها
طرح های پژوهشی
نام فارسی
نام انگلیسی
ساختار پایش و مدیریت آنلاین مصرف
Structure of the Online Load Monitoring and Management
برنامه ریزی احتمالاتی توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن عدم قطعیت رشد بار: مطالعه موردی در شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان
Probabilistic Transmission Expansion Planning with Considering the Uncertainty of Load Growth: Case Study in Kerman Regional Electric Company
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
یکشنبه
حفاظت و رله (S11)
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2 (S11)
رایانش تکاملی (S17)
دوشنبه
آز تحلیل سیستمهای قدرت (مرکز نرم افزاری 1)
سه شنبه
حفاظت و رله (S11)
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2 (S11)
رایانش تکاملی (S17)
چهارشنبه