درباره من

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: شاهد تهران

تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

   • الکترونیک صنعتی
   • ماشین های الکتریکی 1
   • الکترونیک قدرت و محرکه
   • مبانی مهندسی برق 1
   • مدارهای الکتریکی 2
   • مدار الکتریکی
   • ماشین های الکتریکی 2
   • آز ماشین های الکتریکی 2
   • پروژه کارشناسی
   • کارآموزی
   • آز ماشین های الکتریکی 1
   • مبانی مهندسی برق 2
   • مدار الکتریکی 2
   • ماشینهای الکتریکی مستقیم ومتناوب
   • ماشین های الکتریکی مخصوص
   • مدارهای الکتریکی
   • الکترونیک کاربردی
   • ماشین های الکتریکی 3
   • آزمایشگاه ماشین الکتریکی
   • عایق ها و فشار قوی
طرح درس
مقالات

مقالات ژورنالی

  • An Intelligent Day Ahead Energy Management Framework for Networked Microgrids Considering High Penetration of Electric Vehicles
  •  An Investigation of Induction Motor Saturation under Voltage Fluctuation Conditions
  •  Analysis of voltage fluctuation impact on induction motors by an innovative equivalent circuit considering the speed changes
  •  Analytical Field Study on Induction Motors under Fluctuated Voltages
  •  Detection of the Critical Duration of Different Types of Voltage Sags for Synchronous Machine Torque Oscillation
  •  Double-Cage Induction motors behavior under Flicker Conditions
  •  Efficient Networked Microgrid Management Considering Plug-in Electric Vehicles and Storage Units
  •  High torque and excessive vibration on the induction motors under special voltage fluctuation conditions
  •  Investigation of Increased Ohmic and Core Losses in Induction Motors Under Voltage Fluctuation Conditions
  •  Reliability-based Probabilistic Wind Power Planning Considering Correlation of Load and Wind
  •  تأثیر مشخصه های انواع مختلف افت ولتاژهای نامتقارن بر گشتاور گذرای موتور سنکرون
  •  محاسبه ضریب کاهش توان نامی یک موتور القایی در صورت وجود نوسانات ولتاژ در ترمینال‌های آن

مقالات کنفرانسی

  • آنالیز خطای شکستگی آهنربا در موتورهای سنکرون مغناطیس دائم
  •  تبدیل فلش غیر مستطیلی به فلش مستطیلی معادل با در نظر گرفتن منحنی حساسیت تجهیز
  •  تشخیص خطای عدم تقارن فاصله هوایی در موتور سنکرون مغناطیس دائم
  •  سرمایه گذاری نیروگاه های بادی در سیستم قدرت در حضور عدم قطعیت ها
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
یکشنبه
ماشین های الکتریکی 1 (S11)
الکترونیک صنعتی (S11)
عایق ها و فشار قوی (S12)
دوشنبه
ماشین های الکتریکی 3 (S12)
سه شنبه
ماشین های الکتریکی 3 (مرکز نرم افزاری 2)
عایق ها و فشار قوی (S11)
الکترونیک صنعتی (S11)
چهارشنبه
آز ماشین های الکتریکی 2 (آز ماشین)
آز ماشین های الکتریکی 2 (آز ماشین)