درباره من
 • – دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه شیراز
تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

 • مبانی GIS درمهندسی عمران
 • الودگی هوا روشهای کنترل ان
 • آمایش سرزمین
 • اقتصاد مهندسی
 • اصول مهندسی آلودگی هوا
 • کارآموزی
 • پروژه تخصصی
 • تاسیسات مکانیکی وبرقی
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
 •  

کارشناسی ارشد

 • مبانی انتشار و مدلسازی آلایندها
 • طراحی تصفیه خانه
 • سمینار
 • پایان نامه
 • مدفن زباله
طرح درس
کتاب ها
مقالات

مقالات ژورنالی

 •  A mathematical method and artificial neural network modeling to simulate osmosis membrane’s performance
 •  Anticancer, Antimicrobial and Biomedical Features of Polyoxometalate as Advanced Materials: A Review Study
 •  Application of an Artificial Neural Network Model for Estimating Water Quality Parameters in the Karun River, Iran
 •  Application of artificial neural networks and mathematical modeling for the prediction of water quality variables (case study: southwest of Iran)
 •  Application of nanoparticle technology in water and wastewater treatment: A Mini-Review
 •  Artificial Neural Network (ANN) Modeling of Cavitation Mechanism by Ultrasonic Irradiation for Cyanobacteria Growth Inhibition
 •  Artificial neural network and mathematical approach for estimation of surface water quality parameters (case study: California, USA)
 •  Bioactive Agent-Loaded Electrospun Nanofiber Membranes for Accelerating Healing Process: A Review
 •  Bioremediation Treatment of Polyaromatic Hydrocarbons for Environmental Sustainability
 •  Data on heavy metal concentration in common carp fish consumed in Shiraz, Iran
 •  Dataset on the assessments the rate of changing of dissolved oxygen and temperature of surface water, case study: California, USA.
 •  Degradation of ciprofloxacin antibiotic by Homogeneous Fenton oxidation: Hybrid AHP-PROMETHEE method, optimization, biodegradability improvement and identification of oxidized by-products
 •  Degradation of ciprofloxacin antibiotic by Homogeneous Fenton oxidation: Hybrid AHP-PROMETHEE method, optimization, biodegradability improvement and identification of oxidized by- products
 •  Efficient Cd (II) Ions Removal from Aqueous Solution Using Peganum Harmala and Prosopis Farcta Seed as Adsorbents
 •  Evaluation of Phytoremediation Potential of Vetiver Grass (Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty) for Wastewater Treatment
 •  Groundwater quality evaluation using hybrid model of the multi-layer perceptron combined with neural-evolutionary regression techniques: case study of Shiraz plain
 •  Introduction of magnetic and supermagnetic nanoparticles in new approach of targeting drug delivery and cancer therapy application. Journal of Drug Metabolism Reviews.
 •  Investigation the spatial variability of some important groundwater quality factors based on the geostatistical simulation (case study: Shiraz plain)
 •  Mespilus germanica (MG) and Tribulus terrestris (TT) Used as Biosorbents for Lead Removal from Aqueous Solutions: Adsorption Kinetics and Mechanisms
 •  Modeling of Groundwater Quality for Drinking and Agricultural Purpose: A Case Study in Kahorestan plain.
 •  Multi-objective optimization of ciprofloxacin antibiotic removal from an aqueous phase with Grey Taguchi method
 •  Multilayer Perceptron and Their Comparison with Two Nature-Inspired Hybrid Techniques of Biogeography-Based Optimization (BBO) and Backtracking Search Algorithm (BSA) for Assessment of Landslide Susceptibility
 •  Optimization by Box–Behnken Design and Synthesis of Magnetite Nanoparticles for Removal of the Antibiotic from an Aqueous Phase
 •  Optimization of degradation of ciprofloxacin antibiotic and assessment of degradation products using full factorial experimental design by Fenton Homogenous process
 •  Optimization using Taguchi method and Heterogeneous Fenton-like Process with Fe3O4/MWCNTS Nano-Composites as the Catalyst for Removal an Antibiotic
 •  Optimized electro-Fenton process with sacrificial stainless steel anode for degradation/mineralization of ciprofloxacin
 •  Optimizing Fenton-like process, homogeneous at neutral pH for ciprofloxacin degradation: Comparing RSM-CCD and ANN-GA
 •  Quality assessment and artificial neural networks modeling for characterization of chemical and physical parameters of potable water
 •  Selection for Solid Waste by GIS & AHP-FUZZY Logic (Case Study: Shiraz City).
 •  Simulation and analysis of temporal changes of groundwater depth using time series modeling
 •  Sustainable development analyses to evaluate groundwater quality and quantity management
 •  Urban Waste Landfill Site Selection of Shiraz City by Analytical Hierarchy Process Model (AHP)
 •  بتن سبز، مواد و مصالح ساختمانی سازگار با محیط زیست و کارآمد با تکنولوژی متحول کننده
 •  بررسی میکروپلاستیک‌ها به عنوان آلاینده نوظهور در منابع و اثرات بهداشتی برروی انسان (مطالعه مروری)
 •  بررسی کیفیت‌آب‌زیرزمینی دشت بردسیر با استفاده از شاخص کیفی CCME-WQI
 •  “Developing multi-criteria decision analysis and taguchi method to optimize ciprofloxacin removal from aqueous phase
 •  

مقالات کنفرانسی

 •  استانداردسازی داده های هواشناسی شهر ساوه سال 2019 با استفاده از نرم افزار wrplot
 •  بررسی اثرات زیست‌محیطی آلودگی بر اکوسیستم‌های ساحلی
 •  حفاظت از سازه‌ها در مناطق ساحلی
 •  شناخت دانش بومی در مقابله با فرسایش بادی در ایران و جهان
 •  مدلسازی نحوه پراکنش ذرات معلق PM2.5 در کارخانه گچ ساوه
 •  مدل‌سازی نحوه پراکنش ذرات¬معلق PM2.5 با استفاده از مدلAERMOD در فاصله¬ی سه کیلومتری (مطالعه موردی: کارخانه گچ ساوه)
 •  
سرپرستی پروژه ها و پایان نامه ها
  •  نام دانشجو: محمدجواد عبدالملکی – عنوان پایان نامه: مدل‌سازی نحوه پراکنش ذرات معلق با استفاده از مدل AERMODو محاسبه ارزیابی خطر سلامت مواجهه با PM10 (مطالعه موردی: کارخانه گچ ساوه) – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1398
  •  نام دانشجو: محمدمهدی ایرانمنش – عنوان پایان نامه: برآورد میزان انتشار و مدل‌سازی پراکنش آلاینده‌های هوا با استفاده از مدل AERMOD و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: شهرک صنعتی غیردولتی سیرجان) – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1398
  •  نام دانشجو: حسن مکی ابادی – عنوان پایان نامه: بررسی آزمایشگاهی و بهینه یابی حذف آنتی بیوتیک با روش الکتروفنتون – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1398
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
یکشنبه
طراحی تصفیه خانه (C22)
مبانی GIS درمهندسی عمران (C22)
دوشنبه
سمینار ()
آمایش سرزمین (C24)
سه شنبه
طراحی تصفیه خانه (E11)
چهارشنبه
اقتصاد مهندسی – اقتصاد مهندسی (E11)