درباره من
 • – دانشگاه محل فارغ التحصیلی: تربیت مدرس
تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

 • اصول مهندسی سد
 • بناهای آبی
 • هیدرولوژی مهندسی (نقشه برداری)
 • مهندسی سیستمها
 • هیدرولیک و آزمایشگاه
 • اقتصاد مهندسی
 • پایان نامه
 • هیدرولوژی مهندسی
 • پروژه کارشناسی
 • سدهای خاکی
 • هیدرولیک
 • کارآموزی
 • پروژه تخصصی
 • مهندسی آب و فاضلاب و پروژه
 • اصول مدیریت ساخت
 •  

کارشناسی ارشد

 • سدهای خاکی
 • هیدرولوژی پیشرفته
 • هیدرولیک محاسباتی
 • هیدرولیک پیشرفته
 • پایان نامه
 • سمینار
 • طراحی هیدرولیکی سازه ها
 • مهندسی مدیریت سیلاب و شکست سد
 •  
سرپرستی پروژه ها و پایان نامه ها
 • نام دانشجو: مصطفی باقرصاد – عنوان پایان نامه: برآورد بار رسوب رودخانه زاینده رود در محل سد زاینده رود با استفاده از مدل CCHE2D – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1393
 •  نام دانشجو: میلاد مهری خلف بادام – عنوان پایان نامه: شبیه سازی دو بعدی توزیع بار رسوب (مطالعه موردی: رودخانه جاجرود) – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1393
 •  نام دانشجو: محمدعلی سلیمان زاده – عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی بر فرآیندهای هیدرولوژیکی؛ با تاکید بر خصوصیات سیلاب و روش¬های کنترل سیلاب( مطالعه موردی :حوضه آبریز سد جیرفت) – مقطع: دکتری تخصصی – سال: 1393
 •  نام دانشجو: مرتضی محمدی زاده – عنوان پایان نامه: مدلسازی عددی الگوی جریان و آبشستگی پایین دست سرریزها با استفاده از نرم افزار FLOW-3D – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1393
 •  نام دانشجو: علی رحیمی – عنوان پایان نامه: مطالعه عملکرد فیلتر ژئوتکستایل در سدهای خاکی با روش شبکه عصبی مصنوعی(مطالعه مورد سد قیزلر) – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1393
 •  نام دانشجو: حیدرعلی مشکانی – عنوان پایان نامه: شبیه سازی جریان و رسوبگذاری در رودخانه زاینده رود با استفاده ازمدلMIKE3 – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1393
 •  نام دانشجو: علی منتظری – عنوان پایان نامه: برآورد نیازآبی زیست محیطی تالاب¬ها به روش بهینه¬سازی چند هدفه (مطالعه موردی تالاب هورالعظیم) – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1394
 •  نام دانشجو: فاطمه توکلی نژادالله ابادی – عنوان پایان نامه: مطالعه¬ی آزمایشگاهی تاثیر پوشش¬گیاهی بر پروفیل سطح آب – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1395
 •  نام دانشجو: رضا فضل الهی محمدی – عنوان پایان نامه: بررسی عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کلیدپیانویی و کنگره¬ای واقع در کانال و مخزن با استفاده از نرم افزار Flow 3D – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1395
 •  نام دانشجو: زهرا مرتضوی – عنوان پایان نامه: بررسی وضعیت آب¬ زیرزمینی دشت میناب با استفاده از مدل¬های کمی و کیفی MODFLOW و MT3DMS – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1397
 •  نام دانشجو: مرجان ذکائی – عنوان پایان نامه: ارزیابی تاب‌آوری تالاب‌ها تحت تأثیر پدیده تغییر اقلیم (مطالعه موردی: تالاب جازموریان – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1398
 •  
مقالات

مقالات ژورنالی

 •  Optimal Estimation of Secondary Flow Coefficient in Compound Channels with Vegetated Floodplains
 •  Water surface profile prediction in compound channels with vegetated floodplains
 •  برآورد ضرایب انتشار و نرخ رسوبگذاری در کانال مرکب با وجود پوشش گیاهی در سیلابدشت
 •  برآورد پروفیل سطح آب در کانال مرکب با وجود پوششگیاهی در سیلابدشت
 •  توزیع سرعت متوسط عمقی در کانال مرکب با وجود پوشش گیاهی در سیلاب دشت
 •  شبیه سازی رواناب و تاثیر تغییر کاربری اراضی بر آن با استفاده از تصاویرماهواره‌ای و مدل Hec-Hms (مطالعه موردی: حوضه آبخیز هلیل رود)
 •  مطالعه آزمایشگاهی پروفیل عمقی سرعت در کانال مرکب با پوشش گیاهی در سیلابدشت
 •  پیش‌بینی سرعت متوسط عمقی در کانال مرکب با پوشش‌گیاهی در سیلابدشت با استفاده از مدل برنامه‌ریزی بیان ژن
 •  

مقالات کنفرانسی

 •  استفاده مجدد از فاضلاب در کشاورزی
 •  برآورد نیاز آبی زیست محیطی تالاب¬ها به روش بهینه¬سازی چند هدفه (مطالعه موردی تالاب هورالعظیم)
 •  تاثیر سطح ایستابی کم عمق بر اجزا عملکرد دانه کلزا
 •  توزیع سرعت و تنش برشی در کانال مرکب با وجود پوشش گیاهی صلب غیر مستغرق در سیلابدشت
 •  صحت¬سنجی سری زمانی داده¬های دما، بارش و تبخیر (مطالعه موردی: حوضه آبریز سد جیرفت)
 •  مطالعه آزمایشگاهی اثر وجود پوشش گیاهی در سیلابدشت بر فرآیند رسوبگذاری در کانال مرکب
 •  مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تراکم، چیدمان و استغراق پوشش گیاهی بر توزیع عرضی سرعت در کانال مرکب
 •  میزان تجمع فلزات سنگین درگیاه پسته تحت آبیاری با فاضلاب
 •  پروفیل سطح آب در کانال مرکب با وجود پوشش گیاهی صلب در سیلابدشت
 •  گزینه های مدیریتی استفاده از فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری
 •  
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
مهندسی آب و فاضلاب و پروژه (کلاس نقشه کشی 1)
مهندسی سیستمها (C22)
مهندسی مدیریت سیلاب و شکست سد (کلاس نقشه کشی 1)
یکشنبه
دوشنبه
هیدرولیک و آزمایشگاه (آز هیدرولیک)
مهندسی مدیریت سیلاب و شکست سد (کلاس نقشه کشی 1)
سه شنبه
هیدرولیک و آزمایشگاه (E14)
چهارشنبه
مهندسی آب و فاضلاب و پروژه (کلاس نقشه کشی 1)
اصول مدیریت ساخت (C22)
سمینار (E13)