مسابقات جهانی کاراته

آقای سجاد ذاکری نژاد به مسابقت جهانی کاراته راه یافتند