مسابقات مرحله دانشگاهی قران کریم

برای مشاهده نتایج فایل زیر را دانلود کنید

اسامی قرآنی معارفی و آوایی.docx12