دانشگاه صنعتی سیرجان

مسابقات همگانی مجازی دانشجویان دختر و پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

1 1 - مسابقات همگانی مجازی دانشجویان دختر و پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

 

2 1 - مسابقات همگانی مجازی دانشجویان دختر و پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

 

3 1 - مسابقات همگانی مجازی دانشجویان دختر و پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

اطلاعیه های دانشجویان جدید الورود - سال 1400
مشاهده اطلاعیه ها راهنمای شرکت در کلاس های مجازی