مسابقات ورزشی هفته جوان

به مناسبت هفته جوان مسابقات ورزش همگانی در دانشگاه صنعتی برگزار گردید.