مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه دانشگاهیان استان کرمان

مسابقه بزرگ کتابخوانی
ویژه دانشگاهیان استان کرمان

مرحله دانشگاهی سوم خرداد ۱۴۰۲
مرحله استانی دهم خرداد ۱۴۰۲
همراه با اعطای جوایز ارزنده

B2n.ir/mehrabanyar4

منبع آزمون مسابقه بزرگ کتابخوانی وصیت نامه امام خمینی (ره)