مسابقه کرونا و خلاقیت ویژه دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان