درباره من

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه شیراز

تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

 • آزمایشگاه ترمودینامیک
 • کارآموزی
 • پروژه تخصصی
 • کارآموزی1
 • آزمایشگاه مکانیک سیالات
 • کارآموزی 2
 • فیزیک 1
 • هیدرولیک و آزمایشگاه
 • آزمایشگاه هیدرولیک
 • کارگاه جوشکاری و ورقکاری
 • کارگاه عمومی
 • کارگاه ماشین ابزار وابزار سازی
 • کارگاه اتومکانیک
 • آز انتقال حرارت
 • ترمودینامیک 2
 • ترمودینامیک1
 • کاراموزی1
 • کاراموزی 2
 • نیروگاه
 • سیستمهای انتقال آب
 • آز مکانیک سیالات
 • از انتقال حرارت
 • آزمایشگاه انتقال حرارت
 • مکانیک سیالات
 • کاراموزی
 • آز ترمودینامیک
 •  
مقالات

مقالات ژورنالی

 •  Allocating the residues cost of a typical HTGR directly integrated with steam cycle using distributed entropy method
 •  Entropy generation in concentric annuli of 400 kV gas-insulated transmission line
 •  Thermal Hydraulic Modeling of Once-Through Steam Generator by Two-Fluid U-Tube Steam Generator Code
 •  Thermal-hydraulic analysis of VVER-1000 residual heat removal system using RELAP5 code, an evaluation at the boundary of reactor repair mode
 •  

مقالات کنفرانسی

 • بررسی معیارهای انتخاب PAT برای سایت های مختلف نیروگاه های آبی با پتانسیل های متفاوت
 •  روش ترکیبی آماری و عددی برایانتخاب پمپ هایی به عنوان توربین در نیروگاه های برق آبیمیکرومقیاس
 •  
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
فیزیک 1 (S13)
فیزیک 1 (C21)
آزمایشگاه ترمودینامیک ()
آز ترمودینامیک – آزمایشگاه ترمودینامیک ()
فیزیک 1 (N16)
یکشنبه
نیروگاه (S16)
دوشنبه
فیزیک 1 (N12)
فیزیک 1 (EN11)
فیزیک 1 (N16)
سه شنبه
آز مکانیک سیالات – آزمایشگاه مکانیک سیالات ()
آزمایشگاه انتقال حرارت – آز انتقال حرارت ()
نیروگاه (N17)
چهارشنبه