درباره من
 • دانشگاه محل فارغ التحصیلی: رازی کرمانشاه
تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

  • پروژه مهندسی شیمی
  • کارآموزی
  • ترمودینامیک1
  • مکانیک سیالات 1
  • فرایندهای پتروشیمی
  • عملیات واحد1
  • سینتیک وطرح راکتور
  • فرآوری گاز
  • ترمودینامیک مهندسی شیمی 1
  • کارگاه نرم افزارمهندسی
  • کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی 2
  • ترمودینامیک
  • ترمودینامیک مهندسی شیمی 2
  • طرح واقتصادکارخانه
  • انتقال حرارت 1
  • طراحی دستگاهای تبادل جرمی و حرارتی
  • عملیات واحد 2
  • موازنه انرژی و مواد
  • انتقال حرارت 2
  • آزمایشگاه عملیات واحد
  • مکانیک سیالات 2
  • ریاضیات مهندسی
  • پروژه کارشناسی
  • آزمایشگاه انتقال حرارت
  • آز ترمودینامیک
  • آز انتقال حرارت
  • آزمایشگاه ترمودینامیک
  • کاربرد نرم افزار مدل سازی در مهندسی شیمی
  • ریاضی مهندسی
  • کاربردریاضیات در مهندسی شیمی
  • کنترل فرآیندها
 
مقالات

مقالات ژورنالی

 • A new method for solving initial value problems
 •  An Explicit Time-Stepping Method based on Error Minimization for Solving Stiff System of Ordinary Differential Equations
 •  An empirical correlation relating equilibrium compressibility factors for pure substances
 •  Kinetic investigation of CO2 reforming of CH4 over La–Ni based perovskite
 •  Prediction of vapor–liquid equilibrium data of the system MTBE+ methanol+ ethanol by PRSV2 EOS
 •  The Development and Application of the RCW Method for the Solution of the Blasius Problem
 •  The analysis of three types of zeolite as support for LaNiO3 catalysis in dry reforming of methane reaction
 •  The effects of partial substitution of Ni by Zn in LaNiO 3 perovskite catalyst for methane dry reforming

مقالات کنفرانسی

 • A new method for solving initial value problem
 •  A numerical method for stiff system of ordinary differential equations
 •  روش تفاضلات متناهی تعمیم یافته مبتنی بر توابع پایه شعاعی برای حل معادلات دیفرانسیل دو بعدی با هندسه دلخواه
 •  فرایند تصفیه روغن های خوراکی
 •  مطالعه تولید بیو اتانول ازباگاس و ملاس نیشکر
 
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
پروژه مهندسی شیمی ()
یکشنبه
طرح واقتصادکارخانه (C23)
عملیات واحد 2 (C23)
دوشنبه
کاربردریاضیات در مهندسی شیمی (N15)
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی 2 (مرکز نرم افزاری 2)
فرایندهای پتروشیمی (C23)
سه شنبه
آزمایشگاه عملیات واحد ()
طرح واقتصادکارخانه (C23)
عملیات واحد 2 (C23)
چهارشنبه
کاربردریاضیات در مهندسی شیمی (N15)
فرایندهای پتروشیمی (C23)