مصوبات شورای آموزشی دانشگاه / 23 اردیبهشت 99

 

1– مقرر گردید برخی از دروس عملی و آزمایشگاهی که قابلیت برگزاری به صورت مجازی(شبیه سازی- فیلم برداری و اسلاید سازی و انیمیشین) دارند توسط اساتید مربوطه در ترم جاری ارائه گردند. قابلیت برگزاری یا عدم آن به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه و به پیشنهاد مدیر گروه آموزشی خواهد بود.

2- حذف ترم با احتساب در سنوات می­باشد. تصمیم گیری جهت حذف ترم بدون احتساب در سنوات بر عهده کمیسیون موارد خاص می­باشد.

3- درس کارآموزی فقط برای دانشجویانی ارائه می­گردد که تا پایان نیمسال اول 99- 98 تعداد 110واحد درسی گذرانیده باشند.