مناقصه اجرای فونداسیون ، اسکلت بتنی و سقف طبقات خوابگاه دانشجویی

مناقصه عمومی دومرحله ای

دانشگاه  صنعتی سیرجان در نظر دارد اجرای فونداسیون ، اسکلت بتنی و سقف طبقات خوابگاه دانشجویی خود را با زیر بنای کل 8850 متر مربع واقع در شهرستان سیرجان را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

مشخصات پروژه:

برآورد اولیه: حدود 51،366،000،000 ریال ( پنجاه و یک میلیارد و سیصد و شصت وشش میلیون ریال) بر اساس فهرست بهای پایه سال 97

مدت اجرای کار: 12 ماه شمسی

نوع پیمان: براساس بخشنامه سرجمع

کارفرما: دانشگاه صنعتی سیرجان

محل اجرای کار: استان کرمان، شهرستان سیرجان، دانشگاه صنعتی سیرجان

نوع اعتبارات پروژه: از محل اعتبارات طرحهای عمرانی می باشد.

نوع و مبلغ تضمین: واریز وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی، به مبلغ 2،775،000،000 ریال (دو میلیارد و هفتصد و هفتاد و پنج میلیون ریال)

مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه

لذا از شرکتهایی که در رشته ساختمان و ابنیه فعالیت داشته و دارای حداقل رتبه 4 ساختمان و ابنیه می باشد جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد و مدارک مناقصه عمومی دعوت بعمل می آید. پیمانکاران واجد شرایط از مورخ دوم تیر ماه تا پایان وقت اداری چهارم تیرماه سال جاری با معرفی مکتوب نماینده خود به آدرس: سیرجان، ابتدای جاده سیرجان –  بافت، دانشگاه صنعتی سیرجان، معاونت توسعه مدیریت و منابع، واحد دفتر فنی جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند.