روز
۷:۳۰ – ۹:۳۰
۹:۳۰ – ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
معادلات دیفرانسیل (N13)
یکشنبه
معادلات دیفرانسیل (EN21)
آنالیز عددی (S14)
دوشنبه
معادلات دیفرانسیل (N13)
سه شنبه
معادلات دیفرانسیل (EN21)
آنالیز عددی (S14)
چهارشنبه