روز
۷:۳۰ – ۹:۳۰
۹:۳۰ – ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
انتقال حرارت 1 (N11)
انتقال حرارت پیشرفته(هدایتی) (N12)
یکشنبه
مقدمه ای بر سیالات محاسباتی CFD (N12)
دوشنبه
انتقال حرارت 1 (N12)
انتقال حرارت پیشرفته(هدایتی) (S16)
سه شنبه
مقدمه ای بر سیالات محاسباتی CFD (N12)
چهارشنبه