نتایج انتخابات انجمن های علمی

نتایج انتخابات انجمن های علمی به شرح ذیل اعلام می گردد:

      انجمن علمی مهندسی مکانیک                انجمن علمی مهندسی شیمی                        انجمن علمی مهندسی کامپیوتر                 انجمن علمی نقشه برداری                                  انجمن علمی مهندسی برق           

۱- آقای محسن باهری                       ۱- آقای سجاد بادرنگین                              ۱- آقای محمدرضا فیروزآبادی          ۱- آقای محمد جاویدی                           ۱- آقای رضا جاویدی

۲- آقای پوریا محمودآبادی                   ۲- آقای محمد نفری                                 ۲- آقای مجیدرضا سرپوش              ۲- آقای محمد عباسی                            ۲- آقای محمد بهمنی

۳- آآقای محمد محمودآبادی            ۳- آقای شایان جلیل پیران                          ۳- خانم فاطمه قره چاهی                 ۳- آقای علی بابایی                                  ۳- خانم فاطمه اسدی زیدآبادی

۴- آقای علیرضا ناصری                     ۴- آقای محمد امیری                                    ۴- آقای علیرضا روستا                    ۴- آقای محمدمهدی کشتکار                  ۴- خانم محدثه حسینی فر

۵- آقای سهیل خواجه حسنی                  ۵- آقای رضا بگدلی                                 ۵- آقای امید مجیدی                       ۵- آقای حسین احمدپور معروف نژاد         ۵- آقای سیدحسین حسینی