نتایج انتخابات

نتایج انتخابات تشکل انجمن اسلامی

اعضاء اصلی

۱- فاطمه خدابخشی پاریزی

۲- فاطمه سادات اسلامی علی آبادی

۳- حسین محرم نژاد حور

۴- علیرضا پور باقر زرندی

۵- پرستو محمودآبادی

اعضاء علی البدل

۱- امیرحسین محمودآبادی

۲- الهام شریفی