• صفحه نخست
  • اخبار
  • نتایج برگزاری انتخابات الکترونیکی انجمن های علمی و کانونهای دانشگاه

نتایج برگزاری انتخابات الکترونیکی انجمن های علمی و کانونهای دانشگاه

انجمن علمی عمران
نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد آراء
سارا توحیدی 97111131046 80
طاهره ناصری بازیاری 97111131061 74
محمدرضا جعفری گوهرریزی 97111131051 67
امیرحسین سهرابی 97111131050 66

 

 

 

انجمن علمی مکانیک
نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد آراء
عرفان زمانی افشار 98122131028 41
علیرضا خودکامه 9912213111 37
سبحان حاج محمدی 9912213144 33
محمدرضا قرائی بیدبریانی 98122131024 26
محمدرضا پورامینائی 40022131049 20

 

 

 

انجمن علمی برق
نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد آراء
مسعود ده یادگاری 98177131029 75
نرجس سلیمانی ده دیوان 9917713156 74
حسین پورشاه ابادی 97177131041 33
محمدجواد ولی چرمهینی 40077131002 28

 

 

 

انجمن علمی شیمی
نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد آراء
علیرضا مکاری 98133111037 25
محمدرضا خلیفه 98133111023 25
ارسطو منصوری 98133111008 19

 

 

 

انجمن علمی کامپیوتر
نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد آراء
مهدی رمضانی سرخونی 9915517225 42
اسماعیل خنجی 9915517148 33
علی بازدید 9915517149 33
آرمان نوده 9915517104 29
رضا معتمدی 9915517155 24

 

 

 

انجمن علمی بین رشته ای رباتیک و هوش مصنوعی
نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد آراء
محمد سعید 40055251010 40
عارفه محمودآبادی 40155251018 31
مژگان کریمی گوغری 40155251020 29

 

 

 

کانون هلال احمر
نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد آراء
ویدا جوان گسمونی 40055121024 49
یوسف کمالی مسکونی 40022131014 48
افسانه غلامی 9914415109 42
حوریه ذوالفقارلو 9914415115 39
مهدی آباده 9917713218 23

 

 

 

کانون کارآفرینی
نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد آراء
محمدصالح احتشامی نیا 98177131027 149
علی محتشم 98111132008 144
مریم عزیزی 9911113157 129
فاطمه برقی قهستانی 9911113125 113
اشکان یاراحمدی قرائی 97177131046 83

 

 

 

کانون هنر
نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد آراء
ندا ابراهیمی شاه آبادی 40033111021 30
نرگس دریابیگی سلیمی 40011131017 27
مریم محمودی 40011131014 27
محمدحسن باج 9917713141 21
فاطمه شهابی 40144111012 19