نرم افزارهای مورد استفاده در مهندسی شیمی

در چند دهه اخیر، نرم‌افزارهای متعدّدی برای شبیه‌سازی فرایندهای شیمیایی نوشته شده‌اند که از بین آن‌ها این نرم‌افزارها در ایران شناخته شده تر هستند:

Ansys-Fluent, Comsol حل عددی هیدرودینامیک فرایندهای شیمیایی همراه با در نظر گرفتن انتقال جرم و انتقال حرارت این دسته از نرم‌افزارها به عنوان نرم‌افزارهای دینامیک سیالات محاسباتی (Computational Fluid Dynamics) یا CFD شناخته می‌شوند.

aspen plus : برای شبیه‌سازی و طرّاحی فرایند

aspen bjac : برای شبیه‌سازی و طرّاحی مبدل

aspen HTFS : برای طرّاحی مبدل

aspen polymer : برای شبیه‌سازی واکنش‌های پلیمری

aspen adsim : برای شبیه‌سازی جذب سطحی

aspen dynamic : برای شبیه‌سازی فرایندهای پویا (دینامیک)

aspen icarus : برای برآورد اقتصادی فرایندهای شیمیایی

aspen hysys : برای شبیه‌سازی فرایندهای پایا

hysys dynamic : برای شبیه‌سازی فرایندهای پویا

pipesys : برای شبیه‌سازی خطوط لوله

chemcad : برای شبیه‌سازی فرایندهای شیمیایی