نشست صمیمی ریاست دانشگاه با دانشگاهیان برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان،  روز چهارشنبه 15 تیرماه 1401  جناب آقای دکتر محمد جواد محمودآبادی ریاست دانشگاه،بر اساس برنامه زمان بندی تعیین شده از قبل با کارمندان دانشگاه از ساعت 08: الی 09:00 و اعضای هیئت علمی دانشگاه از ساعت 09:30 الی10:30، کارکنان نیروهای خدمات شرکتی از ساعت 13:30 الی 14:30  در یک نشست صمیمی حضور داشتند،دانشگاهیان نیز در این نشست به ارائه مطالب خود پرداختند.

 

جلسه با کارکنان دانشگاه از ساعت08:00 الی 09:00

 جلسه با اعضای هیئت علمی از ساعت000009:30 الی10:30

اعضای هیئت علمی دانشگاه از ساعت 09:30 الی 10:30

کارکنان نیروهای خدماتی شرکتی از ساعت 13:30 الی 14:30 

 

کارکنان دانشگاه از ساعت08:00 الی 09:00

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان