هفتمین دوره مسابقات ملی و اولین دوره مسابقات بین المللی کن ست ایران