هفته پژوهش و فناوری گرامی باد + برنامه های هفته پژوهش

ورود برای کلیه دانشجویان آزاد است.

مکان برگزاری:

https://vc.sirjantech.ac.ir/fm

دریافت پوستر با کیفیت اصلی