واکاوی و تحلیل آخرین وضعیت مذاکرات هسته ای

اندیشکده دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران برگزار می کند:

وبینار تخصصی
  «واکاوی و تحلیل آخرین وضعیت مذاکرات هسته ای» 
(تحلیل ابعاد رسانه ای، جامعه شناسی، سیاسی و نهادی مذاکرات برجام) 

سخنرانان:
۱- دکتر روح الله اسلامی، عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد 
۲- دکتر مهدی ذوالفقاری، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه لرستان
۳-دکتر عباس سهراب زاده، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور ایلام 
۴- دکتر هادی خسروشاهین، تحلیل گر مسائل بین الملل 

دبیر نشست: خانم زینب السادات رفیعی پور، دانشجوی دکتری علوم سیاسی 

چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ 
ساعت ۲۰ الی ۲۲
لینک ورود به نشست:

 vroom.um.ac.ir/thinktank

انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایرا