دانشگاه صنعتی سیرجان

3 1 865x768 - وبینار یک هفته ای برای دانشجویان جدیدالورود دانشگاههای سراسر کشور

وبینار یک هفته ای برای دانشجویان جدیدالورود دانشگاههای سراسر کشور

اطلاعیه ها

مشاهده آرشیو
اطلاعیه های دانشجویان جدید الورود - سال 1400
مشاهده اطلاعیه ها راهنمای شرکت در کلاس های مجازی