درباره من
 • دانشگاه محل فارغ التحصیلی: ارومیه
 • – زمینه های کاری و علایق پژوهشی: شکل دادن فلزات، تحلیل و بهینه سازی سیستم های تولید، تصمیم گیری با معیارهای چندگانه، ماشینکاری
تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

 • پلاستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات
 • روشهای تولید وکارگاه
 • ماشین های کنترل عددی
 • کارگاه جوشکاری و ورقکاری
 • کارگاه عمومی
 • زبان تخصصی
 • نقشه کشی صنعتی 2 و عملیات
 • نقشه کشی صنعتی 1
 • نقشه کشی صنعتی
 • نقشه کشی صنعتی 1 و عملیات
 •  

کارشناسی ارشد

 • سمینار
 •  
مقالات

مقالات ژورنالی

 •  10.22034/ijme.2023.385634.1748
 •  A Review on stability and passivity analysis of haptic devices
 •  Numerical analysis of forming the tri-layer non-homogeneous bellows via the hydroforming process
 •  
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
نقشه کشی صنعتی 1 (کلاس نقشه کشی 1)
روشهای تولید وکارگاه (N11)
زبان تخصصی (C21)
نقشه کشی صنعتی 1 و عملیات – نقشه کشی صنعتی (کلاس نقشه کشی 1)
یکشنبه
نقشه کشی صنعتی (کلاس نقشه کشی 1)
نقشه کشی صنعتی 2 و عملیات (کلاس نقشه کشی 2)
کارگاه عمومی (سوله کارگاهی)
کارگاه عمومی (سوله کارگاهی)
دوشنبه
روشهای تولید وکارگاه (N11)
سمینار (N11)
سه شنبه
کارگاه جوشکاری و ورقکاری ()
نقشه کشی صنعتی 1 (کلاس نقشه کشی 1)
کارگاه جوشکاری و ورقکاری (سوله کارگاهی)
کارگاه جوشکاری و ورقکاری – کارگاه عمومی (سوله کارگاهی)
چهارشنبه