ویژه برنامه ماه عاشقی – مختص دانشجویان (متاهل و مجرد )

 

 

ستاد ازدواج دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها برگزار می کند :

ویژه برنامه ماه عاشقی – مختص دانشجویان ( متاهل و مجرد )

ویژه دانشجویان متاهل                                ویژه دانشجویان مجرد

 

                     روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان