ویژه دانشجویان ساکن سراهای دانشجویی

قابل توجه دانشجویان ساکن سراهای دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان

به اطلاع میرساند با توجه به شیوع بیماری کرونا ویروس و تعطیلی سراهای دانشجویی تا اطلاع ثانوی، بدینوسیله آندسته از دانشجویانی که به کتاب، جزوه و مدارک شناسایی خود نیاز دارند می توانند به دو صورت حضوری و غیر حضوری اقدام نمایند.

1-مرحله حضوری:

در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 13/2/99 و 14/2/99  از ساعت 8 صبح الی 14 جهت دریافت مدارک خود به سراهای دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایند. لازم به ذکر است با توجه به شرایط خاص موجود امکان اسکان شبانه در سراها به هیچ وجه وجود ندارد.

2-مرحله غیر حضوری:

دانشجویانی که به مدارک فوق الذکر نیاز دارند می توانند با تکمیل فرم پیوست و ارسال به آدرس ایمیل امور دانشجویی دانشگاه به شرح ذیل اقدام، تا پس از بررسی و بسته بندی مدارک  به آدرس مربوطه ارسال گردد.

آدرس ایمیل امور دانشجویی: student.sirjantech@gmail.com

فرم درخواست دانشجو جهت ارسال مدارک مورد نیاز:

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

شماره ملی

رشته تحصیلی

نام سرای دانشجویی

شماره اتاق

شماره تماس

آدرس دقیق تخت

نشانی مکان کتاب و جزوات

نام کتاب و جزوه ها

آدرس دقیق منزل اعم از شهر و نام خیابان، کوچه و…

پلاک وکد پستی منزل

اینجانب خانم/آقای                        با مشخصات ذکر شده فوق، کلیه عواقب و مسئولیت ارسال مدارک بصورت پستی از طریق دانشگاه و امور دانشجویی را می پذیرم و هیچگونه ادعایی در این خصوص نخواهم داشت.  لذا خواهشمندم کتاب ها و جزوات اینجانب به آدرس ذکر شده ارسال گردد.

                                                                                        امضاء

                                                                                       تاریخ