• صفحه نخست
  • اخبار
  • پذیرش ایده (تولید نانو ذرات آهن مغناطیسی )توسط دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه در مرکز رشد سیرجان

پذیرش ایده (تولید نانو ذرات آهن مغناطیسی )توسط دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه در مرکز رشد سیرجان

  روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان