کارگاه آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری

پیرو هماهنگی های بعمل آمده با دفتر دستیاره ویژه وزیر در امور حقوق شهروندی برگزاری دوره های آموزش حقوق شهروندی برای کارکنان در قالب طرح آموزش ضمن خدمت و اعضای هیات علمی دانشگاه ها در قالب طرح توانمند سازی روز سه شنبه مورخ 21/03/98 با حضور  اعضای هیات علمی در نوبت صبح و کارمندان در نوبت عصر در سالن کنفرانس مدیریت دانشگاه صنعتی سیرجان  برگزار گردید                                                

در ابتدای جلسه آقای دکترعلی محمودی نژاد ریاست دانشگاه ضمن خیر مقدم، تشکرو قدرانی از حضور آقای دکترسید جواد وند نوروز دراین دوره آموزشی در زمینه حقوق شهروندی در نظام ادارای نکات ارزشمندی به اعضای هیات علمی و کارمندان یادآور شدند و در ادامه جناب آقای دکتر سید جواد وند نوروز رئیس شورای سیاستگذاری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی در نظام اداری به مفاد منشور حقوق شهروندی تدوین شده درآذر ماه 1395 پرداختند. در پایان کارگاه در هر دو نوبت صبح و عصر پس از مطرح کردن سوالات از حاضرین به نفرات برتر جوایزی اهداء گردید. همچنین به شرکت کنندگان گواهی حضور در دوره با تایید دانشگاه و حوزه دستیاری اعطا خواهد شد.

لینک خبر در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری