کارگاه آموزشی سیستم جدید یکاهای بین المللی ( NEW SI )

با همکاری سازمان استاندارد استان کرمان، اداره استاندارد شهرستان سیرجان و معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی سیرجان کارگاه یکاهای جدید در تاریخ شنبه 25/08/1398 در محل دانشگاه صنعتی سیرجان ویژه واحدهای تولیدی، اعضای هیات علمی و دانشجویان تشکیل گردید.

پس از خوشامدگویی به مسئولین و کارشناسان اداره استاندارد توسط ریاست دانشگاه و معاونت آموزشی و پژوهشی، جناب مهندس عاقلی (مدیر کل محترم سازمان استاندارد استان کرمان) ارائه ای از فعالیتهای مشترک دانشگاه در حوزه آزمایشگاه همکار، کارشناس سازمان، برگزاری دوره های مشترک، غیره داشتند. سپس کارگاه با مبحث سیستم یکاهای بین المللی و بهبود بنیادی توسط مهندس محمدی (رئیس مرکز اندازه شناسی و مقیاس سازمان استاندارد) و کارشناس آن (جناب مهندس آذری) برگزار شد.