• صفحه نخست
  • اخبار
  • کارگاه آموزشی پیشگیری از رفتارهای خود آسیب رسان در دانشگاه صنعتی سیرجان برگزار شد

کارگاه آموزشی پیشگیری از رفتارهای خود آسیب رسان در دانشگاه صنعتی سیرجان برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان، روز چهارشنبه 3 اسفند ماه 1401، کارگاه آموزشی پیشگیری از رفتارهای خود آسیب رسان ویژه اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه، با هدف آموزش و پیشگیری از رفتارهای خود آسیب رسان توسط مرکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار شد. در این کارگاه آموزشی دکتر پور احسان با اشاره به آشنایی باعلل ایجاد رفتارهای خود آسیب رسان، به شناسایی و راه های پیشگیری از آن تاکید کرد که می تواند منجر به اقدام درست و به موقع گردد.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان