کارگاه بهبود عملکردهای حوزه آموزش و پژوهش ( ویژه اعضای هیات علمی)

اطلاعیه معاونت آموزشی و پژوهشی؛
به اطلاع کلیه اعضای هیات علمی می رساند:
اولین کارگاه تبیین وضعیت موجود و بهبود عملکرد فعالیت های اصلی حوزه های آموزشی، پژوهشی، و فناوری دانشگاه صنعتی سیرجان در تاریخ های  ۱۷/۰۳/۱۴۰۰ و ۱۸/۰۳/۱۴۰۰ در محل مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه برگزار می شود.