کانون مدیریت سبز دانشگاه عضو می پذیرد

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به دفتر پژوهش و امور فناوری واقع در طبقه فوقانی ساختمان مکانیک مراجعه نمایید